dnes je 19.7.2024

Input:

338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 174/1995 Sb.
 
 
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
65/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (27 novelizačních bodů)
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 a 4, § 4 odst. 3, § 8 odst. 5 a 6, § 9 odst. 5
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
v § 4 a 9 odst. 1 doplňuje písm. s)
483/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (13 novelizačních bodů, nová přechodná ust.)
576/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 5 odst. 2, § 6 odst. 3, § 13a, vkládá nový § 17a
237/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 6 odst. 3 doplňuje větu
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 mění odst. 2, v § 13a doplňuje odst. 7
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. d)
nové znění § 8
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 3 vkládá nový odstavec 3
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 7 novelizačních bodů
545/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3, § 4, § 13a, § 14, § 15 a vkládá nový § 19b
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 1 písm. n) a o)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 6 odst. 3, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. g), § 11 odst. 1 písm. c) a d)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 odst. 1 a 4, § 11 odst. 3 písm. a), § 12, § 13a odst. 2 a § 16a; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 13a odst. 3 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
1/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 odst. 1 ruší písm. g) a mění písm. r), mění § 12; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 6, § 8 odst. 4 a 5, § 12, § 13, § 13a, § 14 odst. 3, § 15; nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. a), b) a c),§ 11 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f), § 16a
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13a odst. 1
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 13a, § 13b, § 16a odst. 1
212/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 písm. a), § 6, § 7, § 11 a § 13a odst. 1
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 písm. g) a § 9 odst. 1 písm. k)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 13a
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 3, § 7, § 9 odst. 1 písm. o) a p), § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 4; nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3, § 4, § 8 a § 9
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 140 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 5.2.2015)
vkládá nový § 15a
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 4, § 9, § 16a odst. 1; vkládá § 12d a § 14; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 1 písm. o), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j)
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 odst. 1 písm. k); nová přechodná ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 odst. 1 písm. j), § 13 a § 15a; nová přechodná ustanovení
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17a
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 12, § 13a; vkládá § 12e; nové přechodné ustanovení
36/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
novelizační ustanovení byla zrušena, viz zák. č. 349/2023 Sb.
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 349/2023 Sb.
mění § 4, a § 9; nové přechodné ustanovení
251/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 13a odst. 12; nové přechodné ustanovení - dosud neuvedeno
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění; nabývají účinnosti body 3, 4, 7 a 8 přechodných ustanovení - dosud neuvedeno
183/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 4 odst. 1 písm. k) bod 2; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří
a)  daň z pozemků,
b)  daň ze staveb a jednotek.
(2)  Daňová povinnost k dani z nemovitých věcí vzniká samostatně za obvod územní působnosti jednotlivého správce daně z nemovitých věcí.
§ 1a
Druh pozemku a způsob využití nemovité věci
(1)  Pro účely daně z nemovitých věcí se rozumí
a)  budovou garáže zdanitelná stavba se způsobem využití garáž,
b)  budovou pro rodinnou rekreaci zdanitelná stavba se způsobem využití stavba pro rodinnou rekreaci, budova rodinného domu užívaná pro rodinnou rekreaci a objekt k bydlení užívaný pro rodinnou rekreaci,
c)  lesním pozemkem pozemek druhu lesní pozemek,
d)  ostatní plochou pozemek druhu ostatní plocha,
e)  pozemkem orné půdy pozemek druhu orná půda,
f)  pozemkem chmelnic pozemek druhu chmelnice,
g)  pozemkem vinic pozemek druhu vinice,
h)  pozemkem zahrad pozemek druhu zahrada,
i)  pozemkem ovocných sadů pozemek druhu ovocný sad,
j)  pozemkem trvalých travních porostů pozemek druhu trvalý travní porost,
k)  stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část, které jsou určené podle pravomocného povolení stavby podle stavebního zákona k zastavění zdanitelnou stavbou, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části stavby,
l)  vodní plochou pozemek druhu vodní plocha,
m)  zastavěnou plochou a nádvořím pozemek druhu zastavěná plocha a nádvoří,
n)  zemědělským pozemkem zemědělský pozemek podle katastrálního zákona,
o)  zpevněnou plochou pozemku pozemek nebo jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénu nebo nádrže, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou.
(2)  Stavebním pozemkem podle odstavce 1 písm. k) není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude alespoň z části osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. g), i) nebo j). Je-li stavebním pozemkem pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pozemku pro účely daně z nemovitých věcí jako na dva samostatné pozemky. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud toto povolení stavby pozbude platnosti.
(3)  Je-li zpevněnou plochou pozemku pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pozemku pro účely daně z nemovitých věcí jako na dva samostatné pozemky.
(4)  Pro účely daně z nemovitých věcí se druhem pozemku rozumí druh pozemku
a)  evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, nebo
b)  podle katastrálního zákona nejblíže odpovídající skutečnému stavu pozemku, není-li o pozemku v katastru nemovitostí evidován žádný druh pozemku.
(5)  Pro účely daně z nemovitých věcí se způsobem využití nemovité věci rozumí způsob využití
a)  evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, nebo
b)  podle právních předpisů upravujících katastr
Nahrávám...
Nahrávám...