dnes je 16.7.2024

Input:

337/1992 Sb., Zákon České národní rady o správě daní a poplatků, ve znění účinném k 1.1.2010, platné do 31.12.2010

č. 337/1992 Sb., Zákon České národní rady o správě daní a poplatků, ve znění účinném k 1.1.2010, platné do 31.12.2010
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o správě daní a poplatků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
35/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
157/1993 Sb.
(k 1.6.1993)
mění, doplňuje
302/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, vypouští § 94 a 95
315/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, vypouští hlavu čtvrtou v části sedmé
323/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
85/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
255/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění
ÚZ 66/1995 Sb.
 
 
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
323/1996 Sb.
(k 31.12.1996)
mění, doplňuje
61/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
ruší § 76
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění
168/1998 Sb.
(k 16.7.1998)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění
218/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 1
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění § 21 odst. 2 a 3
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 72
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 4, § 34 odst. 14, § 40 odst. 3 a odst. 6, § 69 odst. 2
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 2 odst. 5, § 73 odst. 3
271/2001 Sb.
(k 1.10.2001)
mění § 24 odst. 6 písm. b)
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění v § 24 odst. 6 doplňuje se písm. j), včetně pozn. 12a)
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 14 odst. 9, vkládá nový § 17a, mění § 21, § 32 odst. 2 písm. g), a vkládá nový § 34a
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 59 ruší odst. 5, v § 100 slova „a 5”
322/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 24 odst. 5 doplňuje písm. e)
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 24 doplňuje slova na konci odst. 7
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá § 34b
440/2003 Sb.
(k 3.1.2004)
mění § 24 odst. 3 písm. a)
479/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 1 odst. 1
19/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 24 odst. 6 doplňuje písm. k)
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 33 vkládá odst. 12 a v odst. 17 nahrazuje slova
254/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 24 odst. 5 doplňuje písm. f)
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 24 odst. 6 doplňuje slova v písm. d), v § 34 mění odst. 9
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 1 nové znění odst. 4, v § 99 nahrazuje slova
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 24 odst. 6 doplňuje písm. l) a vkládá slova ve větě druhé
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 odst. 13 nahrazuje slova
215/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 24 odst. 6 doplňuje písm. m) a mění závětí, v § 39 mění odst. 3
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 doplňuje písm. g)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 doplňuje písm. h)
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
mění, 15 novelizačních bodů
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 59 odst. 3 písm. b) bodě 2 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 15 novelizačních bodů
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 24 odst. 6 písm. g) nahrazuje slova, ruší pozn. č. 11c
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 16 vkládá odst. 9 až 11
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 8 mění odst. 2
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění v § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 písm. c), § 33 odst. 10, § 62 odst. 7; vkládá v § 24 odst. 6 písm. n), v § 33 nový odst. 8
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění ke všem datům 19 novelizačních bodů
230/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá § 37b, v § 60 odst. 8; mění § 46 odst. 7, § 59 odst. 5, § 60 odst. 4 a 6, § 63, § 64 odst. 6, § 73 odst. 10, § 96a odst. 3; nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 1 odst. 4, § 17 odst. 13 a vkládá nový § 34d
tisková oprava uveřejněná ve Sb. zákonů, čá. 116/2006
0
v § 24 odst. 6 nahrazuje písm. m) za n)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 24 odst. 6, § 34b,§ 39 odst. 3 a § 63
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění celkem 32 novelizačních bodů
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 7 odst. 2, § 24 odst. 3 písm. a), § 40, § 59, § 70; vkládá nový § 9a, § 40a a 40b; nové přechodné ustanovení
tisková oprava uveřejněná ve Sb. zákonů, částka 9/2008
0
§ 40a odst. 1
122/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 24 odst. 5
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 35 odst. 2 vkládá slova
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 24 odst. 5 vkládá písm. j); mění § 24 odst. 6 písm. g)
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 14 odst. 9, § 17a, § 21 odst. 2, 3, 5 a 7; vkládá nový § 17b
304/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 62 odst. 1
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá slova v § 24 odst. 6 písm. a)
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 17 odst. 5 vkládá věty
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 24 odst. 5 písm.b), c) a e)
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 24 odst. 6 vkládá nové písm. n)
218/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 odst. 5
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 59 odst. 3 písm. a) a b) a § 61
304/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 25 odst. 2, § 32 odst. 3, § 44, § 46 odst. 7, § 47 odst. 1, § 60 odst. 3 a § 72
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně1) (dále jen „daně”), které jsou příjmem
a)  státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních složek státu (dále jen „státní rozpočet”),
b)  rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen „územní rozpočet”), nebo
c)  státních fondů nebo Národního fondu (dále jen „fond”).
(2)  Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době. Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost2) .
(3)  Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány3) a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány územních samosprávných celků věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen „správce daně”), daňové subjekty, jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně.
(4)  Je-li rozhodnutím vydaným orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku nebo jiným orgánem, právnickou nebo fyzickou osobou, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán”), soudem nebo jiným státním orgánem podle tohoto nebo jiného zákona,3b) uložena platební povinnost do státního rozpočtu, územních rozpočtů nebo fondů, nebo vznikla-li povinnost tohoto plnění přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (dále jen „platební povinnost”), postupuje se při jejím placení, které zahrnuje evidování a vybrání, popřípadě vymáhání, podle části šesté tohoto zákona jako při placení daní, s výjimkou ustanovení § 63, § 67 až 69, § 71 a 72, a s tím, že ustanovení ostatních částí tohoto zákona se použijí, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná; to platí za podmínky, že zákon, podle kterého byla platební povinnost uložena, nestanoví jinak. Správní orgán, soud nebo jiný státní orgán, věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti, je považován za správce daně.
§ 2
Základní zásady daňového řízení
(1)  Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen „daňové řízení”) v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají při tom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.
(2)  Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.
(3)  Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; při tom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo.
(4) 
Nahrávám...
Nahrávám...