dnes je 15.6.2021

Input:

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

9.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.22 Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 4 ZDN – Osvobození od daně z pozemků

§ 9 ZDN – Osvobození od daně ze staveb a jednotek

2018–2019   2020   2021  
Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:  
Pozemky
  • remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech,

  • ochranného pásma vodního zdroje I. stupně,

  • ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.

 
Pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
  • ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,

  • krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,

  • příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

 
Beze změny.  
Pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny.   Pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích pozemky zařazené do zóny přírodní a v chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny.  

Komentář:

Podmínky pro uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN(31.12.202019), ve znění do 31. 12. 2019, upravují přechodná ustavení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů následovně.

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) ZDN(31.12.2019), ve znění do 31. 12. 2019, lze do zdaňovacího období roku 2021 včetně, použít pro pozemky, které byly na zdaňovací období roku 2019 osvobozeny od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN(31.12.2019), ve znění do 31. 12. 2019.

Přechodná ustanovení umožňují tedy po přechodnou dobu aplikovat osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN(31.12.2019) za různých zákonem stanovených podmínek, tj. ve znění do 31. 12. 2019, stejně jako ve znění od 1. 1. 2020.

Od 1. 1. 2020 může poplatník uplatnit nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN (bod 2) na pozemek v rozsahu, v jakém se na něm nachází ekologicky významný prvek, kterým je skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pouze pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. Ekologicky významné prvky jsou evidovány v LPIS, což je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. Veřejný registr půdy je dostupný na této internetové adrese: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.

Ekologicky významné prvky upravuje Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů. Ekologicky významné prvky jsou definovány následovně.

Název ekologicky významného prvku   Definice  
Skupina dřevin   Samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon”).  
Stromořadí   Útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.  
Travnatá údolnice   Členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.  
Mez   Souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Jedná se o prvek s výrazným protierozním účinkem.  
Příkop   Útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.  
Nahrávám...
Nahrávám...