dnes je 25.9.2023

Input:

Přehled změn v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ k 1. 1. 2013

6.2.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 3 minuty

Redukční hranice, elektronizace tiskopisů a podání, výkon rozhodnutí srážkami, maximální vyměřovací základ, sazby pojistného atd.

1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu činí

  • první redukční hranice 863 Kč,
  • druhá redukční hranice 1 295 Kč,
  • třetí redukční hranice 2 589 Kč.

2. Elektronizace předepsaných tiskopisů a podání

Zákonem č. 470/2011 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 vkládá do § 162 zákona o nemocenském pojištění odstavec 5. Podle tohoto ustanovení zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení může určit, které tiskopisy lze nadále podávat písemně. Od 1. ledna 2013 bude možno nadále postupovat při podávání tiskopisů jako dosud, je však třeba sledovat na webové stránce České správy sociálního zabezpečení platnost výjimky pro jednotlivé tiskopisy.

3. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy

Zákonem č. 396/2012 Sb. se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mimo jiné i zákon o nemocenském pojištění:

Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena. Obdobně předává OSSZ podklady zaměstnavateli.

4. Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se zvyšuje z 1 206 576 Kč v roce 2012 na 1 242 432 Kč v roce 2013.

5. Sazby pojistného (důchodové spoření)

Od 1. ledna 2013 se zavádí nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, a to důchodové spoření. Placení pojistného na důchodové spoření upravuje zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Zaměstnanci, který je účastníkem důchodového spoření,

Nahrávám...
Nahrávám...