dnes je 20.3.2023

Input:

Doprava

13.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Doprava

Ing. Ivan Vojtek

 1. Doprava osob

 2. Doprava věcí

1. Doprava osob

Úvod

Velkou část problematiky týkající se nákladů na dopravu osob popisují viz Automobil a Cestovní náhrady. V nich jsou rozebrány zejména otázky týkající se dopravy zaměstnanců a dopravy podnikatele - fyzické osoby.

Mohou však nastat situace, kdy daňový subjekt hradí náklady na dopravu i jiných než výše uvedených osob.

Daňová uznatelnost

Při posuzování daňové uznatelnosti nákladů na dopravu osob bude třeba vyjít zejména z obecných ustanovení ZDP.

Náklady na tuto dopravu osob budou daňově uznatelným nákladem, pokud budou splněny obecné podmínky daňové uznatelnosti, tj.:

 • je prokazatelné, že náklady na dopravu vznikly,

 • je prokazatelné, že tyto náklady vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů,

 • výše nákladu a jeho zařazení do příslušného zdaňovacího období je v souladu s účetními předpisy a je dodržen princip věcné a časové souvislosti,

 • náklad není vyloučen z daňově uznatelných nákladů ZDP ani jiným právním předpisem.

Posuzování však může být často obtížné, proto se pokusíme dále uvést alespoň některé příklady.

Právní rámec pro účtování

Od 1. 1. 2003 je účinná systémová změna v pojetí SÚO, která je přílohou č. 4 k PVZÚ. Závazné je uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin, SÚO již neobsahuje členění na jednotlivé syntetické účty. Uspořádání, obsah, číslování a název jednotlivých syntetických účtů je plně v kompetenci účetní jednotky, v příkladech však uvádíme již zažité označení účtů z Postupů účtování.

Daňově uznatelný náklad
Akciová společnost Alfa používá software pro vnitropodnikové řízení od společnosti Delta, s.r.o. Zpravidla jednou ročně přijíždí do společnosti Alfa na čtrnáct dní pracovník dodavatele softwaru, který provádí úpravy programu podle požadavků společnosti. Ve smlouvě s dodavatelem je zakotveno, že dopravu tohoto pracovníka zajišťuje a hradí Alfa, a.s.

Použité účty:

211 - Pokladna

221 - Bankovní účty

321 - Závazky z obchodních vztahů

518 - Ostatní služby

Uvedené samozřejmě platí za předpokladu, že provedená úprava softwaru nebude mít charakter technického zhodnocení. V takovém případě by náklady na dopravu byly součástí technického zhodnocení.

Daňová uznatelnost nákladu je sporná
Akciová společnost rozeslala několika vytypovaným potenciálním zákazníkům pozvánku na propagační akci spojenou s předváděním svých výrobků spolu se slibem, že jim dopravu na akci zajistí.

Daňová uznatelnost nákladů na zajištění dopravy je sporná, zejména kvůli nejasnému vymezení pojmu "reprezentace“, pod který se FÚ může snažit tyto náklady podřadit.

Náklady na zajištění dopravy v citovaném případě lze kvalifikovat jako náklady související s reklamou předváděných výrobků, tedy jako náklady daňově účinné. Pojem reklama a propagace není dosud pro účely zákona o daních z příjmů pojmově vymezen, výše vynaložených nákladů na reklamu není limitována. V tomto případě náklady na dopravu účastníků předváděcí akce výrobků, tedy případných kupujících, jsou náklady souvisejícími s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů daňového subjektu, prodejce (distributora) prezentovaných výrobků.

Je nutné připomenout povinnost daňového subjektu prokázat (§ 92 DŘ) správci daně, že jde o náklady ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 ZDP.

Daňově neuznatelný náklad
Společnost Beta, a.s., uspořádala pro své zaměstnance zájezd do Národního divadla v Praze. Zaměstnanci si zaplatili lístky na představení, náklady na autobus ve výši 8 000 Kč uhradila společnost Beta, a.s. V tomto případě nejde o náklad související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů a doprava zaměstnanců do divadla a zpět bude pro společnost daňově neuznatelným výdajem.

Účtování

O uvedené dopravě může společnost účtovat ve skupině 51 - Služby, např. pomocí nedaňového účtu 518 - Ostatní služby, případně i na účet skupiny 52 - Osobní náklady, např. na 528 - Ostatní sociální náklady. Dopravu do divadla však může zaměstnancům uhradit i z vytvořeného sociálního fondu ze zisku, pak by účtovala "nenákladově“ ve skupině 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, např. prostřednictvím účtu 427 - Ostatní fondy.

Doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání

Od 1. 1. 2008 ZDP neobsahuje v § 24 odst. 2 žádné speciální vymezení týkající se nákladů na dopravu zaměstnanců do zaměstnání. Přesto se však bude u zaměstnavatele jednat o daňový náklad, pokud si povinnost zajistit dopravu zaměstnanců upraví interní směrnici, v kolektivní smlouvě anebo přímo se zaměstnancem v pracovní či jiné smlouvě. Lze totiž aplikovat § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.

Pozor!
U zaměstnance není hodnota zaměstnavatelem poskytnuté dopravy do a ze zaměstnání osvobozena od daně z příjmů fyzických osob a toto nepeněžní plnění také podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění (více viz Mzdy).

2. Doprava věcí

Právní úprava

Při posouzení, zda náklady na dopravu věcí jsou daňovým nákladem, je třeba vyjít především z obecných ustanovení ZDP, zejména z § 24 odst. 1.

Je také nutno vzít v úvahu ustanovení účetních předpisů upravujících ocenění zásob a dlouhodobého majetku, protože náklady na dopravu často budou součástí tohoto ocenění. Jde zejména o tato ustanovení:

 • zákon č. 563/1991 Sb. (ZÚ) - § 4 odst. 2, § 24 a § 25,

 • vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ):

  • část čtvrtá § 47,

  • část čtvrtá § 49, především odst. 1, který jako součást pořizovací ceny zásob přímo jmenuje náklady na přepravu (přepravné) související s pořízením zásob, a to ať již byla přeprava uskutečněna dodavatelem, anebo přímo účetní jednotkou.

Základní podmínky daňové uznatelnosti

Náklady na dopravu věcí budou daňově uznatelným nákladem přímo, pokud:

 • bude

Nahrávám...
Nahrávám...