dnes je 22.4.2024

Input:

Daňové přiznání k DPH - návod na sestavení

22.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

Daňové přiznání k DPH - návod na sestavení

Ing. Ivana Pilařová

Formulář daňového přiznání pro rok 2024

Pro rok 2024 byl vydán formulář daňového přiznání k DPH – vzor č. 24. Následující text čtenáře provede obsahem některých řádků a upozorní na některé souvislosti ve vyplňování. Výklad navážeme na aktuální znění zákona pro rok 2024 včetně změn sazeb daně a včetně limitovaného nároku na odpočet DPH (§ 72 odst. 3, 4 a 9 ZDPH). Připojíme i vazby na Kontrolní hlášení.

První strana daňového přiznání není složitá, uvádí se zde obecná identifikace plátce včetně jeho postavení (plátce, identifikovaná osoba, skupina, neplátce podávající daňové přiznání) a převažující předmět jeho činnosti. Na první straně se také označuje typ daňového přiznání. V návaznosti na daňový řád je možné označit daňové přiznání jako řádné, dodatečné a opravné. Při podávání opravného daňového přiznání tedy budou vždy zaškrtnuta dvě políčka, aby bylo jasné, k jakému typu přiznání se opravné přiznání vztahuje. Možnosti jsou tedy následující:

 • řádné přiznání (zaškrtnuto jedno políčko),

 • dodatečné přiznání (zaškrtnuto jedno políčko),

 • opravné přiznání k řádnému přiznání (zaškrtnuta dvě políčka),

 • opravné přiznání k dodatečnému přiznání (zaškrtnuta dvě políčka).

V závěru první strany je nutné vyplnit také údaje o zástupci, pokud je plátce zastupován. Jednotlivé druhy zástupců jsou označeny kódy:

 • 1 – zákonný zástupce,

 • 2 – ustanovený zástupce,

 • 3 – společný zástupce, smluvní zástupce,

 • 4a – obecný zástupce – fyzická i právnická osoba,

 • 4b – fyzická osoba, daňový poradce nebo advokát,

 • 4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství

 • 5a – osoba spravující pozůstalost

 • 5b – zástupce osoby spravující pozůstalost

 • 6a – dědic po skončení řízení o pozůstalosti

 • 6b – zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti

 • 7a – právní nástupce právnické osoby

 • 7b – zástupce právního nástupce právnické osob

Pozn. kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů

Dále následuje identifikace zástupce (fyzické i právnické osoby). V další kolonce je uvedena identifikace fyzické osoby, která je oprávněna k podpisu za osobu právnickou. Tyto údaje se vyplňují ve dvou případech:

 1. zástupcem fyzické nebo právnické osoby, která je plátcem, je právnická osoba,
 2. plátcem je právnická osoba, za kterou se podpisuje na daňové přiznání její jednatel nebo člen statutárního orgánu (ten není považován pro účely daní za zástupce, a proto se nevyplňuje žádný kód).

Základní orientace v obsahu řádků formuláře

V souvislosti se změnou snížené sazby DPH, je v řádku "snížená" (například v řádku 2, nebo 41 a dalších) nutné vykázat základ daně a související částku daně jak pro aktuálně platnou sazbu daně 12 %, tak i pro sazby daně 15 % a 10 %, které se budou i v roce 2024 vyskytovat, zejména v opravných daňových dokladech, nebo v případě opožděně uplatněných nárocích na odpočet daně na vstupu.

Naopak v kontrolním hlášení stále existují a existovat budou kolonky pro dvě snížené sazby daně:

 • první snížená, kde se budou vykazovat plnění s 12% a také s 15% sazbou DPH (například z opravných daňových dokladů či v případě časového posunu),

 • druhá snížená, kde se budou vykazovat plnění s 10% sazbou DPH (například z opravných daňových dokladů či v případě časového posunu).

I. Zdanitelná plnění

Ř. 1 a 2 – dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, vystavené opravné daňové doklady, u nichž výstavce vynaložil nezbytné úsilí k jejich doručení příjemci (§ 42 ZDPH), případě je plátci prokazatelně doručil (§ 43 až 46g ZDPH), a to se zápornými znaménky, pokud se jedná o snížení základu daně či daně. Na řádku se neuvádí plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa s místem plnění v tuzemsku (viz ř. 24).

Ř. 3 a 4 – pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě.

Ř. 5 a 6 – daňová povinnost na výstupu u přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 ZDPH v ČR od osoby registrované k dani v jiném členském státě.

Ř. 7 a 8 – dovoz zboží, kdy plátce je dovozcem na JSD.

Ř. 9 – pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě (pořízení od osoby registrované je součástí řádku 3).

Ř. 10 a 11 – daňová povinnost na výstupu týkající se režimu přenesení daňové povinnosti (trvalého i dočasného charakteru) – vznik daňové povinnosti u příjemce zboží nebo služeb. Tento řádek již dlouhou dobu není dokládán žádnou přílohou, její roli převzalo kontrolní hlášení, ve kterém se uvádí kódy plnění, bez uvedení rozsahu plnění (část A1).

Přehled komodit dodávaných v režimu přenesení daňové povinnosti a jejich kódů plnění:

1 - Zlato (plnění podle § 92b odst. 1 a 2)

1a - Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata (plnění podle § 92b odst. 3)6

3 - Dodání nemovité věci (plnění podle § 92d odst. 1)

3a - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (plnění podle § 92d odst. 2)

4 - Stavební a montážní práce (plnění podle § 92e odst. 1)

4a - Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (plnění podle § 92e odst. 3)

5 - Zboží uvedené v příloze č. 5 (plnění podle § 92c)

6 - Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (plnění podle § 92ea písm. a))

7 - Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (plnění podle § 92ea písm. b))

11 - Povolenky na emise skleníkových plynů

12 - Obiloviny a technické plodiny

13 - Kovy

14 - Mobilní telefony

15 - Integrované obvody

16 - Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

17 - Videoherní konzole

18 – Dodání certifikátů elektřiny

19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

21 – Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Ř. 12 a 13 – ostatní zdanitelná plnění, u kterých při přijetí vzniká daň na výstupu (například pořízení služby od zahraniční osoby s místem plnění v tuzemsku, dodání zboží s montáží a instalací provedenou na území ČR osobou registrovanou v jiném čl. státě nebo zahraniční osobou).

II. Ostatní plnění s nárokem na odpočet daně

Ř. 20 – dodání zboží do jiného čl. státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, v souhrnném hlášení bude toto dodání zboží uvedeno s kódem 1.

Ř. 21 – poskytnutí služeb v režimu § 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v jiném členském státě. Údaj plně odpovídá souhrnnému hlášení s kódem 3.

Ř. 22 – vývoz zboží, pokud je plátce vývozcem na daňovém dokladu.

Ř. 23 – dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném čl. státě (dodání osobě registrované k dani je uvedeno na řádku 20).

Ř. 24 – plnění realizovaná v režimu jednoho správního místa, například prodej zboží na dálku podle § 8 odst. 1 ZDPH.

Ř. 25 – jde o režim přenesení daňové povinnosti na straně dodavatele. Údaj odpovídá kontrolnímu hlášení, ve kterém se uvádí kódy plnění, bez uvedení rozsahu plnění (část B1).

Ř. 26 – obsahuje všechna plnění osvobozená od daně na výstupu, která nejsou zahrnuta do předchozích řádků (například služby v režimu B2B, pokud příjemcem jsou zahraniční osoby nebo osoby povinné k dani, avšak neregistrované k dani v jiném členském státě, nově pak též dodání knih v tuzemsku podle § 71i ZDPH včetně jejich prodeje v antikvariátech).

III. Doplňující údaje

Ř. 30 – evidence dodání zboží při třístranném obchodu prostřední osobou – pořízení zboží.

Ř. 31 – evidence dodání zboží při třístranném obchodu prostřední osobou – dodání zboží. Stejná hodnota plnění je uvedena v souhrnném hlášení s kódem 2.

Ř. 32 – evidence dovozu zboží osvobozeného podle § 71g ZDPH – uvede se hodnota dovezeného zboží ze třetí země, přičemž ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozené od daně.

Ř. 33 – oprava výše daně u nedobytných pohledávek (§ 46 až 46g ZDPH) – hodnota opravy DPH uplatňované věřitelem. Zahrnuto zároveň do řádku 1 nebo 2 záporně, nebo kladně podle charakteru opravy.

Ř. 34 – oprava výše daně u nedobytných pohledávek – hodnota opravy DPH uplatňované dlužníkem (§ 74a ZDPH). Zahrnuto zároveň do řádku 40 nebo 41 záporně nebo kladně podle charakteru opravy.

IV. Nárok na odpočet daně

Nárok na odpočet daně se i nadále dělí na nárok na odpočet daně v plné výši a na nárok na odpočet daně v krácené výši. Pokud je nárok na odpočet daně krácen poměrným koeficientem, je nutné dále rozhodnout, zda se zařadí do sloupce "plného nároku", tj. nároku na odpočet daně souvisejícího s ekonomickou činností, nicméně nesouvisejícího s osvobozenými činnostmi, a do sloupce "krácený nárok", pokud nárok na odpočet souvisí s ekonomickou činností, avšak částečně souvisí s osvobozenými činnostmi na výstupu.

Plnění, u kterých plátce nemá z jakýchkoliv důvodů nárok na odpočet daně, se v daňovém přiznání nevykazují.

Ř. 40 a 41 – nároky na odpočet daně od tuzemských plátců z uskutečněných zdanitelných plnění. Záporně budou uvedeny částky kráceného nároku na odpočet z opravných daňových dokladů. V případě pořízení vybraného osobního automobilu se základ daně uvede v plné výši, přestože nárok na odpočet je omezen částkou 420 000 Kč.

Ř. 42 – nárok na odpočet při dovozu zboží.

Ř. 43 a 44 – odpočet daně na vstupu z plnění vykázaných na řádcích 3 až 13.

Ř. 45 – korekce odpočtů daně podle:

 • § 75 odst. 4 ZDPHkorekce poměrného odpočtu v případě, kdy se poměrný koeficient vypočtený podle skutečné míry použití pro jiné než ekonomické účely liší o více než 10 procentních bodů; údaj se uvádí v posledním zdaňovacím období kalendářního roku,

 • § 77 ZDPHvyrovnání odpočtu, které se uvede ve zdaňovacím období, v němž nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést toto vyrovnání, a to pouze u krátkodobého majetku,

 • § 79 ZDPH – údaj o odpočtu daně při registraci a zrušení registrace podle §§ 79 až 79c ZDPH:

  • v případě nové registrace plátce se uvede údaj s kladným znaménkem, a to v prvním zdaňovacím období po účinnosti uvedeném na osvědčení pro registraci,

  • v případě ukončení registrace se uvede údaj se záporným znaménkem, a to v přiznání za poslední zdaňovací období plátce.

Ř. 46 – je zde součet uplatněných nároků na odpočet daně na vstupu, samostatně v plné výši a krácené výši (součtový řádek).

Ř. 47 – uvádí se zde součet uplatněných nároků na odpočet daně na vstupu při pořízení (tj. uvedení do užívání) dlouhodobého majetku. Údaj se uvádí k datu uvedení majetku do používání. Neuvádějí se zde v reálném čase uplatnění odpočtu průběžně placené zálohy nebo přijatá dílčí plnění, ale až finální součet všech nároků na odpočet k datu uvedení majetku do užívání.

Pokud je odpočet daně uplatňován v poměrné výši podle § 75 ZDPH, uvede se zde také v poměrné výši.

Dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je hmotným majetkem podle ZDP, odpisovaným nehmotným

Nahrávám...
Nahrávám...