dnes je 29.11.2022

Input:

§ 94 Plátci

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.94
§ 94 Plátci

Ing. Olga Hochmannová

§ 94

Plátci

 1. (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 1 , stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci.
 2. (2) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která
  1. uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat dosahovaný samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení překročí obrat stanovený v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve; nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 2 , stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci,

  2. uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci toho účastníka sdružení, který se stal plátcem jako první, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,

  3. uzavře smlouvu o sdružení10) nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem uzavření této smlouvy.

 3. (3) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního předpisu, 63) a osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která nabývá majetek od plátce na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku, tvořící organizační složku podniku, se stává plátcem dnem nabytí majetku.
 4. (4) Osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, nebo v jiném členském státě, na které při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu 64) přechází nebo je převáděno jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající společnost nebo družstvo byly plátcem, se stávají plátci dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu podle zvláštního právního předpisu 64) nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.
 5. (5) Osoba povinná k dani, která jako osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, se stává plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Při ukončení dědického řízení se dědic, kterému je majetek vydáván a který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, stává plátcem ke dni následujícímu po dni vydání majetku.
 6. (6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku.
 7. (7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží.
 8. (8) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 , s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2 , se stává plátcem dnem poskytnutí této služby. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den.

 9. (9) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2 , se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den.

 10. (10) Osoba povinná k dani, které je dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 nebo dodán plyn nebo elektřina podle § 7a odst. 1 nebo 3, s místem plnění v tuzemsku, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2 , se stává plátcem dnem dodání zboží. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze zboží dodaného v tento den.

 11. (11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 , se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

 12. (12) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb.

 13. (13) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku mimo dovozu zboží, se stávají plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud jsou osobou povinnou přiznat a zaplatit daň. Pokud tyto osoby uskuteční plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou plnění podle § 69, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění.

 14. (14) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, které založí v tuzemsku provozovnu, se stávají plátcem dnem vzniku provozovny, s výjimkou, kdy tyto osoby uskutečňují prostřednictvím provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 15. (15) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle § 17, se stávají plátcem dnem prvního pořízení zboží.

 16. (16) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a, s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata.

 17. (17) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží podle § 18 do tuzemska, které v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, podle § 18 do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží.

 18. (18) Osoba povinná k dani, která dobrovolně podá přihlášku k registraci podle § 95 odst. 7 nebo 8, se stává plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci.

 19. (19) Osoba identifikovaná k dani podle § 96, která začne uskutečňovat ekonomickou činnost, se stává plátcem dnem zahájení ekonomické činnosti.

 20. (20) Osoba povinná k dani, která je členem skupiny, a v rozsahu, v jakém se její část nestala součástí skupiny podle § 5a uskuteční zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dovozu zboží nebo plnění podle § 69, s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4

  • § 5a

  • § 6

  • § 15

  • § 18

  • § 95

  • § 96

  • § 97

  • § 108

  • čl. II Přechodná ustanovení

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

V § 94 je stanoveno, za jakých okolností se osoby povinné k dani registrují jako plátci daně z přidané hodnoty.

K § 94 odst. 1

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za předcházejících nejvýše 12 kalendářních měsíců překročil částku 1 mil. Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém stanovený obrat překročila, pokud se nestane podle zákona plátcem dříve. Pokud tato osoba nesplní registrační povinnost podle § 95 odst. 1, stává se plátcem datem nabytí účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci.

Podle znění odst. 1 platného do konce roku 2008 se při překročení uvedeného limitu obratu stávaly plátci i osoby povinné k dani, které měly v tuzemsku provozovnu. Pro provozovny v tuzemsku však byla registrační povinnost od 1. 1. 2009 upravena tak, že se stávají plátci dnem vzniku provozovny. (viz dále § 94 odst. 14).

K § 94 odst. 2

V odst. 2 jsou stanoveny podmínky registrace u osoby povinné k dani, která podniká ve sdružení. Uvedená ustanovení se vztahují pouze na osoby, které mají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, nikoli na osoby, které mají v tuzemsku provozovnu.

V odst. 2 písm. a) je řešena registrace v případě překročení stanoveného limitu obratu účastníkem sdružení. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně s jinými osobami na základě smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy, se stává plátcem, pokud její obrat dosahovaný mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky v rámci sdružení překročí limit stanovený v § 6. Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen. Pokud nesplní registrační povinnost podle § 95 odst. 1, stává se plátcem datem nabytí účinnosti registrace uvedeném na rozhodnutí o registraci. Výpočet obratu, při jehož překročení se musí účastník sdružení registrovat jako plátce daně, se od 1. 1. 2009 změnil, neboť podle právní úpravy platné do konce roku 2008 se do obratu započítával kromě obratu jednotlivého účastníka také obrat sdružení a také obrat ostatních účastníků sdružení, který dosahovali mimo sdružení. Tyto údaje však nemusely být jednotlivým účastníkům známy, nově byla tedy povinnost registrace upravena tak, aby účastníkovi sdružení vznikala vždy jen na základě jemu dostupných údajů.

V odst. 2 písm. b) je řešena registrace účastníka sdružení z toho důvodu, že některý z účastníků sdružení se registroval jako plátce DPH. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami na základě smlouvy o sdružení, se stává plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci účastníka sdružení, který se stal plátcem jako první, pokud se nestane podle zákona plátcem dříve.

V odst. 2 písm. c) je řešena registrace osoby povinné k dani z důvodu uzavření smlouvy o sdružení s plátcem daně. Pokud osoba povinná k dani uzavře smlouvu o sdružení nebo obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem uzavření smlouvy.

K § 94 odst. 3

Ustanovení odst. 3 řeší registraci z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci nebo na základě nabytí majetku od plátce v rámci prodeje podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části.

Osoba povinná k dani, která nabývá některým z uvedených způsobů majetek, se stává plátcem dnem nabytí majetku. Povinnost registrovat se jako plátce při nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci se od 1. 1. 2009 vztahuje jen na osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, nikoli na osobu s provozovnou v tuzemsku, jako tomu bylo podle znění zákona platného do konce roku 2008.

Při nabytí majetku na základě prodeje podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části, zůstává v platnosti povinnost stát se plátcem i pro osoby, které mají v tuzemsku provozovnu (v praxi by to platilo pouze pro provozovny, které do nabytí majetku uskutečňovaly pouze činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně a nestaly by se tedy plátci ihned ke svému vzniku).

K § 94 odst. 4

V odst. 4 je stanovena povinnost stát se plátcem pro osoby, které nabývají majetek na základě přeměny společnosti nebo družstva.

Osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku nebo v jiném členském státě, které nabývají na základě přeměny společnosti nebo družstva majetek zanikající společnosti nebo družstva, se stávají plátcem dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Pokud při změně právní formy právnická osoba nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, nepřestává být plátcem.

K § 94 odst. 5

Ustanovení odst. 5 řeší případy související s úmrtím plátce, kdy osoba oprávněná podle živnostenského zákona anebo dědic po ukončení dědického řízení pokračují v živnosti po zemřelém plátci.

Pokud osoba povinná k dani pokračuje jako osoba oprávněná podle živnostenského zákona po zemřelém plátci v živnosti, stává se plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce.

Pokud pokračuje v živnosti po zemřelém plátci dědic po ukončení dědického řízení, stává se plátcem ke dni následujícímu po dni vydání majetku.

K § 94 odst. 6

Ustanovení odst. 6 stanoví povinnost registrace při překročení limitu hodnoty zboží při pořízení zboží z jiného členského státu.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která při pořízení zboží z jiného členského státu v tuzemsku překročí za kalendářní rok částku 326 000 Kč, se stává plátcem dnem překročení této částky.

Do uvedené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku ani hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně.

Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň z toho zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku. Toto ustanovení se od 1. 1. 2009 vztahuje pouze na osoby se sídlem, nebo místem podnikání v tuzemsku, nikoli na osoby, které mají v tuzemsku provozovnu, jak tomu bylo podle

Nahrávám...
Nahrávám...