dnes je 5.12.2023

Input:

§ 71b

5.6.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.10.710002
§ 71b

Ing. Olga Hochmannová

§ 71b

 1. (1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.

 2. (2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání 49c) je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu.

 3. (3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená v odstavcích 1 a 2 snižuje na částku 200 EUR na osobu.

 4. (4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 nelze započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.

 5. (5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává hodnota

  1. a. zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,

  2. b. zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,

  3. c. zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,

  4. d. léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

 6. (6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný první pracovní den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie. Takto přepočítaná hodnota zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4 odst. 4

  • § 63

  • § 71

  • § 71a, §§ 71c až 71f

 • Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 143

 • Nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla

 • Směrnice Rady 2007/74/ES

 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Paragraf 71b stanoví limity pro osvobození zboží dováženého cestujícím. Limity jsou vymezeny odlišně pro tři skupiny cestujících – cestující v letecké dopravě, cestující v rámci rekreačního nebo sportovního létání a cestující mladší 15 let. V § 71b ZDPH je také uveden kurz, který se použije pro přepočet hodnoty dováženého zboží na českou měnu a zaokrouhlování hodnoty zboží.

K § 71b odst. 1 až 3

V § 71b odst. 1 až 3 ZDPH jsou vymezeny limity pro osvobození dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujících následovně:

 • pro cestující v letecké dopravě do hodnoty zboží 430 eur na osobu,

 • pro cestující v rámci rekreačního nebo sportovního létání do hodnoty zboží 300 eur na osobu,

 • pro cestující mladší 15 let do hodnoty 200 eur na osobu.

K § 71b odst. 4

Podle § 71b odst. 4 ZDPH nelze do celkové hodnoty osvobozeného zboží započítávat jen část hodnoty některého zboží. To znamená, že hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit, do stanoveného limitu lze započítat jen takové množství zboží, jehož celá hodnota nedosahuje limitu. Zboží, jehož hodnota (i zčásti) překračuje stanovený limit, již nelze osvobodit.

K § 71b odst. 5

Podle § 71b odst. 5 ZDPH se do peněžních limitů uvedených v § 71b ZDPH nezapočítává hodnota

Nahrávám...
Nahrávám...