dnes je 16.7.2024

Input:

361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2007,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
68/2010 Sb.
(k 1.5.2010)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
93/2012 Sb.
(k 26.3.2012)
mění přílohu č. 2
93/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem k datu 97 novelizačních bodů
9/2013 Sb.
(k 1.2.2013)
mění § 25 odst. 7 a přílohu č. 2
32/2016 Sb.
(k 29.1.2016)
vkládá nový § 12a
246/2018 Sb.
(k 29.10.2018)
mění § 9, § 25 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
41/2020 Sb.
(k 1.3.2020)
mění § 18, § 21, § 25 a přílohy č. 2 a 3
41/2020 Sb.
(k 18.1.2023)
mění přílohu č. 3
41/2020 Sb.
(k 21.2.2023)
mění přílohu č. 2 - změna již zapracována ve znění k 20.5.2021 - viz č. 195/2021 Sb.
41/2020 Sb.
(k 17.1.2025)
mění přílohu č. 3 - změna neprovedena, neboť ustanovení přílohy č. 3 změněno, viz č. 330/2023 Sb.
41/2020 Sb.
(k 18.1.2025)
mění přílohu č. 2 - změna již zapracována ve znění k 20.5.2021, viz č. 195/2021 Sb.
41/2020 Sb.
(k 21.2.2026)
mění přílohu č. 2 - změna již zapracována ve znění k 20.5.2021, viz č. 195/2021 Sb.
467/2020 Sb.
(k 24.11.2020)
mění § 54 odst. 5 a přílohy č. 7 a 10
195/2021 Sb.
(k 20.5.2021)
mění § 38 a přílohy č. 2 a 7
195/2021 Sb.
(k 12.7.2023)
mění přílohu č. 2
195/2021 Sb.
(k 12.7.2024)
mění přílohu č. 2 - změna neprovedena, neboť ustanovení přílohy č. 2 změněno, viz č. 330/2023 Sb.
195/2021 Sb.
(k 12.7.2026)
mění přílohu č. 2 - změna neprovedena, neboť ustanovení přílohy č. 2 změněno, viz č. 330/2023 Sb.
195/2021 Sb.
(k 12.7.2027)
mění přílohu č. 2 - změna neprovedena, neboť ustanovení přílohy č. 2 změněno, viz č. 330/2023 Sb.
195/2021 Sb.
(k 22.8.2023)
mění přílohu č. 2
303/2022 Sb.
(k 12.10.2022)
mění přílohy č. 1 a 10
303/2022 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohy č. 1 a 10
330/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
330/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
měn přílohu č. 1
452/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 25a, § 27a, § 30, § 33 a § 35
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie24)
a)  rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,
b)  způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen „hodnocení zdravotního rizika”),
c)  minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
d)  podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,
e)  bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,
f)  bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
g)  bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
h)  bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami,
i)  některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen „nadměrná expozice”) zaměstnance exponovaného chemické látce, směsi nebo prachu,
j)  rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
k)  minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest.
(2)  Na práce vykonávané na pracovišti, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy (dále jen „venkovní pracoviště”), se nevztahují podmínky upravené v § 36 až 38, 41, 42, 47, 51, 52 a v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C. Za venkovní pracoviště se považuje i pracoviště v podzemí.
(3)  Na práce vykonávané jako umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se nevztahují podmínky upravené v § 13 až 21, § 36 až 39, § 43, 48, 49, 51, 52, v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C a v přílohách č. 2, 4, 7 a 9 k tomuto nařízení.
(4)  Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o
Nahrávám...
Nahrávám...