dnes je 16.7.2024

Input:

150/2002 Sb., Zákon soudní řád správní, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 150/2002 Sb., Zákon soudní řád správní, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 21. března 2002
soudní řád správní
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 111/2002 Sb.
 
 
192/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění § 20, 21, 25, 28 a § 29, vkládá § 27a
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
mění: § 4 odst. 2 písm. a), v části třetí hlavě II nadpis dílu 4, § 104 odst. 1; vkládá § 91a
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 35 odst. 7 a v § 57 doplňuje odst. 2
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 31 odst. 2 mění slova
555/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 48 odst. 1 vkládá písm. e) a v § 60 doplňuje odst. 9
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
vkládá a doplňuje v § 4 odst. 2 písm. c), v § 48 odst. 2 písm. e), v části třetí hlavě druhé nový díl 7
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
mění § 16 odst. 2 a 3, § 31 odst. 2, vkládá: odst. 5 v § 35 a § 104a; nová přechodná ustanovení
357/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 7 odst. 3 vkládá slova a pozn. 1a); poznámka označena 1aa), 1a) již byla vložena s § 27a
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 28, § 49, § 45, a § 49 nahrazuje slova
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 14 vkládá odst. 5, v § 29 odst. 2 a v § 35 odst. 8 vkládá slova, v § 57 mění odst. 2
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá slova v § 31 odst. 2 a § 60 odst. 2
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 4 odst. 2 písm. e) a v § 7 nový odst. 5
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
nahrazuje slova v § 16 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 2, § 35 odst. 5, § 56 odst. 2 a § 104a odst. 1
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší slova v § 31 odst. 2 a v § 60 odst. 2
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
216/2008 Sb.
(k 20.6.2008)
ruší v § 4 odst. 2 písm. e) a v § 7 odst. 5
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá slova v § 42 odst. 1
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 13; vkládá nový § 13a; nové přechodné ustanovení
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 41, § 45, § 49 odst. 12, § 55 odst. 1
195/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění; pouze pro volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 zkracuje lhůtu uvedenou v § 89 odst. 5 o jednu třetinu
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 89 odst. 5
118/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4 odst. 2 písm. a), nadpis v části třetí hlavě II dílu 4, § 104 odst. 1; vkládá nový § 91b
nález ÚS
294/2010 Sb.
(k 27.10.2010)
ruší ustanovení § 13a
130/2011 Sb.
(k 20.5.2011)
v § 33 odst. 3 ruší větu první
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 71 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 89, § 90, § 104 odst. 1, § 107; vkládá nový § 90a
396/2012 Sb.
(k 26.11.2012)
mění § 7 odst. 3; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá v části třetí hlavě druhé díl 8
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 7 odst. 3 a § 31 odst. 2; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 48
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 37 odst. 2 a § 43 odst. 1
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší § 90a; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 31 odst. 2, § 45 a § 49; nové přechodné ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 34 odst. 5 a § 35
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 a § 101b odst. 1; nová přechodná ustanovení
365/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 35 odst. 5
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 104 a § 107
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 34 a § 35
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 31 odst. 2
77/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 104a; nové přechodné ustanovení
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 121 odst. 1
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 7, § 44, § 68, § 75, § 101d; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 7 odst. 4
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 31 odst. 2; nové přechodné ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 44 a § 60; nová přechodná ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 88, § 89, § 90 a § 91; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a)  pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a některé otázky organizace soudů a postavení soudců,
b)  postup soudů, účastníků řízení (dále jen „účastník”) a dalších osob ve správním soudnictví.
§ 2
Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.
§ 3
(1)  Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci.
(2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na organizaci soudů a postavení soudců, rozhodujících ve správním soudnictví, obecné právní předpisy.1)
HLAVA II
PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ
Pravomoc soudů
§ 4
(1)  Soudy ve správním soudnictví rozhodují o
a)  žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán”),
b)  ochraně proti nečinnosti správního orgánu,
c)  ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu,
d)  kompetenčních žalobách.
(2)  Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují
a)  ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda,
b)  ve věcech politických stran a politických hnutí,
c)  o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem,
§ 5
Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.
§ 6
Z rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon.
§ 7
Příslušnost soudů
(1)  Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.
(2)  Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.
(3)  Ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody1a) a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.
(4)  Ve věcech, ve kterých rozhodl nebo měl rozhodnout v prvním stupni Dopravní a energetický stavební úřad, je k řízení příslušný Krajský soud v Ostravě. O těchto žalobách
Nahrávám...
Nahrávám...