dnes je 21.6.2021

Input:

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

30.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.22 Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 4 ZDN – Osvobození od daně z pozemků

§ 9 ZDN – Osvobození od daně ze staveb a jednotek

2014–2015   2016–2017   2018–2020  
Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:  
Pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností.   Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností.   Beze změny.  
Pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací.   Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací.   Beze změny.  
Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící
 • škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
  poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

 • muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

 • knihovně vedené v evidenci knihoven,

 • veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

 • zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

 • zařízení sociálních služeb,

 • fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti.

 
Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící
 • škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

 • poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

 • muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

 • knihovně vedené v evidenci knihoven,

 • veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

 • zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,

 • zařízení sociálních služeb,

 • fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti.

 
Beze změny.  
Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně:
 • k úpravě odpadů pro jejich další využití,

 • k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,

 • k asanaci kontaminovaných pozemků podzemních vod a objektů,

 • pro třídění a sběr odpadů,

 • pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

 • pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky,

 • provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

 • provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

 • provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

 • pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

 • pro čistírny odpadních vod,

 • rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona.

 
Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící výlučně:
 • k úpravě odpadů pro jejich další využití,

 • k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,

 • k asanaci kontaminovaných pozemků podzemních vod a objektů,

 • pro třídění a sběr odpadů,

 • pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

 • pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky,

 • provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

 • provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

 • provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

 • pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

 • pro čistírny odpadních vod,

 • rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona.

 
Beze změny.  
Pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je
 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
Pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je
 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
Pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je
 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území) nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.   Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.   Beze změny.  
Neuvedeno.   Nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.   Beze změny.  
Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány.   Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání nebo pronajímány. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), b) a t) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.   Beze změny.  
Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:   Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:   Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:  
Nahrávám...
Nahrávám...