dnes je 4.8.2021

Input:

Výslech svědků

10.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.5 Výslech svědků

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Právní úprava
  • § 8 ZSDP – Svědci a osoby přezvědné

  • § 16 odst. 4 písm. e) ZSDP – Daňová kontrola

  • § 29 ZSDP – Předvolání a předvedení

  • § 37 ZSDP – Pokuty

  • § 96 DŘ – Svědci

  • § 100 DŘ – Předvolání a předvedení

  • § 247 DŘ – Pořádková pokuta

2009–2010   2011–2021  
Každý je povinen vypovídat jako svědek nebo osoba přezvědná o důležitých okolnostech v daňovém řízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí vypovídat pravdivě a nic nesmí zamlčet. Správce daně může svědkovi nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavil osobně k podání výpovědi.   Každá osoba je povinna vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při správě daní týkajících se jiných osob, pokud jsou jí známy; musí vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat.  
Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků.
Jako svědek nebo osoba přezvědná nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil státní tajemství, nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.  
Výpověď může odepřít ten, kdo by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám mu blízkým.  
Správce daně je povinen před výslechem poučit svědka nebo osobu přezvědnou o možnosti odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.   DŘ již na rozdíl od ZSDP neobsahuje samostatnou definici osob blízkých, proto bude využívána „obecná” definice dle občanského zákoníku: „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní”.  
Jako osoba přezvědná může být k výpovědi vyzván každý, kdo má znalosti o povšechných poměrech určitého daňového subjektu nebo celé skupiny daňových subjektů nebo oboru činnosti či majetkového vlastnictví, které jsou předmětem zdanění.
(Šlo o „nižší” kategorii než svědek. Svědkem mohla být např. osoba, která daňový subjekt daného dne a hodiny viděla, osoba přezvědná by daňový subjekt konkrétní daný den a hodinu neviděla, ale věděla by, že obvykle na dané místo dochází.)  
Jako svědek nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil povinnosti spojené s utajováním informací podle jiného právního předpisu, nebo zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.  
Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření.   Správce daně před výslechem poučí svědka o možnosti odepřít výpověď, o povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat a o právních následcích podané nepravdivé nebo neúplné výpovědi.  

 
Osobu přezvědnou již DŘ neobsahuje.  

 
Daňový subjekt má právo být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky v rámci dokazovaní svých práv a povinností. O provádění svědecké výpovědi správce daně daňový subjekt včas vyrozumí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.  

 
Ve vyrozumění daňového subjektu o provádění svědecké výpovědi správce daně uvede označení věci, ve které bude svědek vypovídat, a označení svědka, nehrozí-li nebezpečí, že by došlo ke zmaření účelu výpovědi.  

 
Správce daně předvolá osobu zúčastněnou na správě daní, jejíž osobní účast v řízení je nutná, a v předvolání uvede kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit a současně upozorní na právní důsledky nedostavení se, včetně možnosti jejího předvedení. Předvolání se doručuje do vlastních rukou.  
V případě nutnosti vyslechnutí svědka jej správce daně předvolá a v předvolání současně upozorní na právní důsledky nedostavení se, včetně možnosti jejího předvedení. Předvolání se doručuje do vlastních rukou.   V případě, že se předvolaná osoba bez dostatečného důvodu nedostaví ani po opakovaném předvolání, může správce daně vydat rozhodnutí o předvedení a požádat o její předvedení příslušný bezpečnostní sbor, který má pravomoc k předvedení podle jiného právního předpisu.  
V případě, že se předvolaný bez omluvy nedostaví ani po opakovaném předvolání, může správce daně požádat o jeho předvedení příslušné orgány Policie, obecní policie. Jde-li o vojáka v činné službě nebo o příslušníka ozbrojeného sboru, může požádat o jeho předvedení útvar, v němž je předvolaný služebně zařazen.   Rozhodnutí o předvedení je doručováno předváděné osobě prostřednictvím osoby, která předvedení na základě tohoto rozhodnutí vykonává; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.  

 
ZSDP i DŘ shodně možnost předvedení zakotvují až po opakovaném předvolání. Pokud se tedy svědek nedostaví na první předvolání, nemůže být ještě předveden, to mu hrozí teprve, když se nedostaví bez dostatečného důvodu až po opakovaném předvolání.  

Komentář:

Jak dle ZSDP, tak dle DŘ musí být daňový subjekt vyrozuměn o provádění svědecké výpovědi a musí mu být umožněna účast na ní. Nová formulace DŘ však zcela jistě přinese spory.

Vyrozumění totiž nebude nutné, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Stejně tak bude mít sice dle DŘ nově daňový subjekt výslovně nárok na to, aby ve vyrozumění byla označena věc, ve které bude svědek vypovídat a jeho označení. Bohužel však pouze v případech, že nebude hrozit nebezpečí, že dojde ke zmaření účelu výpovědi. Lze tedy i nadále předpokládat odvolací a soudní spory o to, zda hrozilo či nehrozilo nebezpečí z prodlení, či zda by oznámením jména svědka a označením věci mohlo či nemohlo dojít ke zmaření účelu výpovědi.

ZSDP požadoval omluvu v případě, že se předvolaný nedostaví, DŘ dostatečný důvod. Zatímco ZSDP při požadavku na omluvu nespecifikoval blíže její důvod, text zákona sváděl

Nahrávám...
Nahrávám...