dnes je 16.7.2024

Input:

Účetní knihy

11.9.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

Účetní knihy

Ing. Jan Ambrož

Navazujeme na teoretický výklad popisu účetní závěrky a na konkrétním příkladu uvádíme postup při uzavírání a otevírání účetních knih, který vychází ze zákona o účetnictví, Vyhlášky a zejména Českého účetního standardu pro podnikatele č. 002.

Další teoretické základy jsou uvedeny mimo jiné viz Účetnictví nebo Účetní výkazy.

Účetní knihy

V části druhé zákona o účetnictví (§§ 9 až 17) se řeší základní podmínky související s rozsahem účetnictví, účetní knihy, účetní doklady a zápisy (viz Účetní záznam). Účetní jednotky podle § 13 ZoÚč účtují v účetních knihách, kterými rozumíme:

 • deník,

 • hlavní knihu,

 • knihy analytických účtů a

 • knihy podrozvahových účtů (viz Podrozvahová evidence).

Deník

Základním zdrojem informací je deník obsahující všechny účetní operace seřazené chronologicky za předmětné účetní období. V praxi se různě člení do jednotlivých dokladových řad.

Je-li k dispozici kvalitní účetní program, pomáhá deník také ke kontrolní funkci. Nejedná se pouze o audit, ale také je možné využít ho, resp. informace v něm uvedené, pro vnitřní kontrolu a sestavení různých manažerských výstupů.

Pozor!
Proto také mnohdy daňové kontroly požadují podklady pro kontrolu a nechybí mezi nimi i deník.

Hlavní kniha

Hlavní kniha obsahuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:

 • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,

 • souhrnné obraty strany MD a D účtů alespoň za kalendářní měsíc,

 • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Příklad
Společnost Prodej, s.r.o., má jediného společníka, který je též jediným jednatelem. Předmětem činnosti je nákup a prodej spotřebního zboží a účetní jednotka je čtvrtletním plátcem DPH. Jednatel se zajímá o výstupy z účetnictví, ale pouze když se čtvrtletně zpracovává daňové přiznání k DPH. Jen za každé čtvrtletí jsou zjištěny souhrnné obraty - to je v rozporu se zákonem o účetnictví.

Záznamní evidence

Kvalitní evidence DPH není možná bez algoritmizace výstupů z deníku.

Pozor!
Pro tzv. vybrané účetní jednotky (samosprávné celky aj.) je povinností uvádět souhrnné obraty denně. Platí pro ně od roku 2011 další výjimka - mohou je uvádět i v jiných účetních knihách.

Knihy analytických účtů

Pravidla pro jejich vedení jsou popsána v ČÚS č. 001. Jejich konkrétní forma i obsah můžou být různorodé. Bez spolehlivé analytické evidence není možná například identifikace daňových nákladů, resp. nedaňových nákladů.

Podrozvahová evidence

Velký význam má vedení podrozvahových účtů, resp. této evidence jako takové, protože jsou cenným zdrojem nejen pro zpracování přílohy k účetní závěrce, ale také základu daně z příjmů PO. Metodika vedení této evidence je též popsána v ČÚS č. 001.

Otevírání a uzavírání účetních knih

V § 17 ZoÚč jsou uvedeny skutečnosti, které zakládají povinnost otevřít účetní knihy (například ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví nebo k prvnímu dni účetního období). Také je zde stanoveno, kdy se tyto knihy uzavírají - opět můžeme uvést dva příklady: ke dni zániku povinnosti vést účetnictví a k poslednímu dni účetního období.

Pozor!
Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka do uzavřených účetních knih přidávat kdykoli později další účetní zápisy s výjimkou případů přeměny společnosti.

Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, kdy obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle zákona o účetnictví.

Příklad
Společnost Nákup, s.r.o., má od dubna 2012 nové vlastníky. Při kontrole již zpracované účetní závěrky za rok 2011 byly zjištěny zásadní nesrovnalosti. S odkazem na ustanovení § 17 odst. 7 ZoÚč byly proto otevřeny „již uzavřené“ účetní knihy za účetní období 2011 a byla sestavena nová plnohodnotná účetní závěrka za rok 2011 (musí tomu tak být nejpozději do konce roku 2012).

Pozor!
Metodici účetnictví řeší, jak účtovat opravy minulých období. Připomínáme proto, že s účinností od 1. 1. 2013 bude možné výsledkové dopady těchto změn zachycovat přímo ve vlastním kapitálu. V účetním výkazu rozvaha je přidělena nová položka „Jiné výsledky hospodaření“.

Uzavírání účetních knih

Pro sestavení účetní závěrky je klíčové, aby všechny účty hlavní knihy byly uzavřeny řádnými účetními zápisy. Teoretický postup uzavírání účetních knih uvádí ČÚS č. 002.

Zjistí se obraty účtů:

 • obraty stran MD a D jednotlivých syntetických účtů,

 • konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů,

 • konečné stavy účtů nákladů a výnosů.

Následují základní účetní operace:

 1. Konečné stavy nákladových a výnosových účtů převedeme na účtovou skupinu 71 - Účet zisků a ztrát, náklady na vrub a výnosy ve prospěch tohoto účtu.

 2. Převedeme zůstatky rozvahových účtů na konečný účet rozvažný, aktiva na vrub a pasiva ve prospěch tohoto účtu.

 3. Zůstatek příslušného účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát přeúčtujeme na konečný účet rozvažný, ztrátu na vrub a zisk ve prospěch tohoto účtu.

Účetní závěrka

Na podkladě údajů konečného účtu rozvažného a příslušného účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát se sestavuje účetní závěrka.

Metodika

Výše uvedený postup je na první pohled jasný, přesto si ho vysvětlíme na konkrétním příkladu.

Rozlišujeme, jestli zúčtováváme konečné zůstatky:

 • nákladových a výnosových účtů,

 • rozvahových účtů.

Zůstatky výsledkových i rozvahových účtů převádíme na zvláštní závěrkové účty:

 • nákladové a výnosové účty na účet 710 - Účet zisků a ztrát,

 • rozvahové účty na účet 702 - Konečný účet rozvažný.

Pozor!
Dále přeúčtujeme výsledný zůstatek účtu 710 podle jeho povahy ve prospěch, případně na vrub konečného účtu rozvažného.

Příklad
Společnost Alfa vykazuje následující zůstatky účtů hlavní knihy, které převádíme v rámci uzavírání hlavních knih v souladu s výše uvedenou metodikou:

Text    MD  D 
1. Převod nákladových účtů  30 000  710  5xx 
2. Převod výnosových účtů  40 000  6xx  710 
3. Převod z účtu zisků a ztrát  10 000  710  702 
4. Převod aktivních rozvahových účtů  100 000  702  Axx 
5. Převod pasivních rozvahových účtů  90 000  Pxx  702 

Pokud by účetní jednotka vykázala ztrátu, samozřejmě by třetí operace byla MD 702/D 710. V příkladu jsme použili číslování účtů podle vzorového účtového rozvrhu.

V.o.s.

V případě veřejné obchodní společnosti se při uzavírání účetních knih zaúčtují nároky na podíl na výsledku hospodaření společníků v.o.s. na příslušných účtech. Samozřejmě platí, že veřejná obchodní společnost postupuje tak, že příslušný účet účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát nebude vykazovat zůstatek.

Obdobně postupuje komanditní společnost ve vztahu ke komplementářům.

Otevírání účetních knih

Obecný postup není složitý,

Nahrávám...
Nahrávám...