dnes je 5.12.2023

Input:

Přeměny společnosti

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

12.5
Přeměny společnosti

Ing. Jiří Řehák

Právní úprava přeměn společností

Právní úprava přeměn společností je obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Zákon vstoupil v platnost 1. 7. 2008 a nahradil předchozí právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku. Právní norma vychází z rámce harmonizace s právem EU, tj. Směrnice Rady ES č. 78/855 z 9. 10. 1978 ("Třetí směrnice“) pojednávající o fúzích a ze Směrnice Rady ES č. 82/891 ze 17.12.1982 ("Šestá směrnice“) pojednávající o rozdělení společností (akciových). Převod právní problematiky do zákona č. 125/2008 Sb., byl motivován zejména povinností promítnout do tuzemské právní úpravy Směrnici evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 z 26.10.2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností ("Desátá směrnice“). Zákon č. 125/2008 Sb. upravuje proto samostatně vnitrostátní fúze a přeshraniční fúze (v té části zákona jsou uváděna jen specifika, kterými se postup odlišuje od vnitrostátních fúzí).

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále ZoPS) uvádí v § 2 tyto formy přeměn společností:

  1. fúze

  2. rozdělení

  3. převod jmění na společníka

  4. změna právní formy.

Pro přeměny společností platí některá obecná pravidla právního postupu, obsažená v § 4 a násl. ZoPS.

Obecná pravidla

  • Přeměny obchodních společností jsou možné i v období po vstupu do likvidace po rozhodnutí relevantního orgánu společnosti, resp. soudu, které však časově předchází započetí rozdělování likvidačního zůstatku (likvidace končí schválením přeměny).

  • Přeměny obchodních společností mimo jejich rozdělení jsou přípustné, je-li společnost v úpadku, nebo v ní probíhá insolventní řízení, po udělení příslušného souhlasu podle insolventního zákona.

  • Rozhodnutí o zrušení přeměny společnosti se přijímá stejným způsobem jako rozhodnutí o schválení přeměny.

  • Při fúzích jsou zanikající společnosti povinny nechat si ocenit své jmění znalcem, mají-li být vydány nové akcie nebo mají-li vzniknout v nástupnické společnosti nové obchodní podíly, při rozdělení společnosti je ocenění povinné. Do účetnictví se promítá ocenění, jen stanoví-li tak zákon o účetnictví ( ZÚ).

  • Fúze se provádí mj. obchodními společnostmi stejného druhu, avšak zákon povoluje i jiný postup.

Rozhodný den přeměny společnosti je dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti (společností) z účetního hlediska považuje za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti (společností).

Je-li stanoven rozhodný den fúze na první den kalendářního či hospodářského roku, jsou závazné tyto časové limity:

     
1. 1. – Rozhodný den
30. 6. – Vyhotovení návrhu smlouvy o přeměně
– Splnění informačních povinností
– Valné hromady – 1 měsíc po splnění informačních povinností
31. 12. – Podání návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku (nejpozději)
– Zápis přeměny společnosti do obchodního rejstříku (dle rozhodnutí soudu)

Rozhodný den

Rozhodný den přeměny společnosti může být libovolným dnem v roce, nejvíce praktický je první den v roce, neboť lze využít údajů řádné účetní závěrky (je-li účetní období kalendářním rokem, jedná-li se o společnosti používající hospodářský rok, je praktické stanovit za rozhodný den první den účetního období). Využití údajů z roční účetní závěrky je časově omezené. Do 30. 6. musí být vyhotoven návrh smlouvy o fúzi splňující zákonné podmínky pro jeho projednání na valných hromadách. Pevným časovým limitem je 12 měsíců (do 30.6.2008 to bylo 9 měsíců). Do tohoto data musí být podán návrh na zápis přeměny společnosti do OR. Do té doby musejí být splněny informační povinnosti, konány valné hromady a vyhotoveny všechny podklady a dokumenty nutné k podání žádosti na krajský soud k zápisu. Není-li tento termín splněn, je schválení návrhu smlouvy o přeměně společností neplatné.

Vyskytují se též názory, že rovněž schvalovací valné hromady musí být konány do 6 měsíců od rozhodného dne fúze. Tento názor je mylný, postačí mít v tomto termínu zpracovaný projekt fúze. Valné hromady se mohou konat ve variantních termínech, musí však být splněn pevný termín 12 měsíců do podání žádosti na zápis fúze do obchodního rejstříku.

Projekt přeměny

Projekt přeměny (v tomto případě fúze) musí obsahovat určité

Nahrávám...
Nahrávám...