dnes je 15.11.2019
Input:

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH a vybrané problémy v praxi

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.2000.2
Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH a vybrané problémy v praxi

Mgr. Ing. Alena Dugová

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), rozděluje osvobozená plnění do dvou kategorií podle toho, zda je plátce DPH oprávněn uplatnit si nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících nebo nikoliv. Tento článek se přitom zabývá vybranými praktickými aspekty u plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet DPH. Praktické příklady se dále zabývají problémy, kterým mohou plátci DPH v praxi čelit, přestože standardně tato plnění neposkytují, ale nakupují je, anebo je poskytují zcela výjimečně.

 1. Osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH

Výčet plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet se nachází v § 51 ZDPH. Osvobození od DPH je přitom možné aplikovat pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny vymezené podmínky v jednotlivých ustanoveních ZDPH, které se vybraným osvobozeným plněním věnují. V opačném případě nesplnění podmínek půjde o plnění podléhající DPH v příslušné sazbě. Proto je nezbytné podle konkrétních okolností a specifik daného případu pečlivě analyzovat, zda jsou dané podmínky splněny, protože případná nesprávná aplikace osvobození od DPH na plnění, která mají být zdanitelná, může mít velmi materiální dopady co do výše doměrku na DPH či souvisejících sankcí.

Při splnění podmínek stanovených v zákoně o DPH jsou od DPH bez nároku na odpočet DPH osvobozena tato plnění:

- základní poštovní služby a dodání poštovních známek,

- rozhlasové a televizní vysílání (od 1.7.2017 bylo v rozporu s právem EU vypuštěno),

- finanční činnosti,

- penzijní činnosti,

- pojišťovací činnosti,

- dodání vymezené nemovité věci,

- nájem nemovité věci,

- výchova a vzdělávání,

- zdravotní služby a dodání zdravotního zboží,

- sociální pomoc,

- provozování hazardních her,

- ostatní plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH,

- dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet DPH.

Osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH prakticky znamená, že plátce DPH, který plnění poskytuje, nezatěžuje plnění DPH na výstupu, na druhou stranu však nemá u vstupů souvisejících výhradně s takovým plněním nárok na odpočet DPH. V běžné praxi plátců DPH obchodujících se zbožím nebo poskytujících standardní služby se osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH poskytují zcela výjimečně (například osvobozené nájmy nemovitých věci neplátci DPH či jednorázová finanční činnost nebo přeúčtování osvobozených plnění). Běžný plátce DPH však potenciálně osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH spíše nakupuje, a proto by měl znát pravidla, jaká plnění jsou od DPH osvobozena, aby zamezil riziku nárokování si DPH u plnění, které ale mělo být poskytovatelem od DPH osvobozeno.

Pro aplikaci osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH je nezbytné, aby plátce DPH splnil všechny podmínky, které ZDPH obsahuje. V praxi není však vždy jednoznačné, zda se osvobození od DPH má aplikovat, protože ZDPH neposkytuje zcela jednoznačný výklad. Pro aplikaci osvobození od DPH platí ustálený závěr z judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „EU”) (např. C-284/03 Temco Europe, C-284/03), ze kterého plyne, že „pojmy použité v rámci úpravy uvedených osvobození je třeba vykládat restriktivně, jelikož tato osvobození představují výjimky z obecné zásady, podle níž je DPH vybírána za každé úplatné poskytnutí služeb osobou povinnou k dani. Výklad je nutno uzpůsobit kontextu, do něhož výrazy zapadají, ve světle cílů a systematiky směrnice o DPH se zřetelem na ratio legis dotčeného osvobození”. Často se i plátci DPH zajímají, proč jsou některá plnění osvobozená od DPH, protože v konečném důsledku nemusí být osvobození od DPH ani výhodné a naopak může způsobovat řadu komplikací. Jako hlavní důvod pro existenci osvobození od DPH se uvádí zejména sociální a ekonomické aspekty, aby vymezené služby a zboží byly lidem dostupnější, a aspekty technické, kdy zatížení DPH u některých složitých služeb, jako jsou finanční činnosti, by bylo technicky obtížné.

 1. Specifická pravidla pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH

Pro osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH platí některá specifika, která mohou být odlišná od standardního DPH režimu:

 1. Časový okamžik pro vykazování osvobozených plnění bez nároku na odpočet DPH

Podle § 51 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění osvobozených plnění ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Toto pravidlo neplatí, pokud není plnění osvobozené od DPH ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Přestože u osvobozených plnění se neodvádí DPH na výstupu a plátce DPH tedy nemůže být v prodlení s úhradou DPH, tak je důležité vykazovat plnění ve správném zdaňovacím období či alespoň v rámci kalendářního roku, protože na základě objemu osvobozených plnění v daném roce se počítá v posledním přiznání k DPH za zdaňovací období daného roku tzv. vypořádací koeficient pro účely krácení nároku na odpočet DPH. Vykázání plnění v nesprávném kalendářním roce by tak mohlo vést k nesprávnému výpočtu krátíciho koeficientu a nadhodnocení nároku na odpočet DPH v krácené výši v některém ze zdaňovacích období.

 1. Hodnota plnění a opravy osvobozených plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH

Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet DPH se postupuje podle obecných pravidel pro základ daně stanovených v § 36 ZDPH a při opravě hodnoty plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet DPH se postupuje podle obecných pravidel pro opravy, které ZDPH stanovuje v § 42 ZDPH. Zahrnutím oprav osvobozených plnění od DPH může dojít k tomu, že bude potřeba přepočítávat nárok na odpočet DPH kráceným koeficientem, což může být v praxi velmi náročné z hlediska propočtů a následné administrativy.

 1. Daňové doklady pro osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH

Podle § 28 odst. 1 ZDPH je plátce DPH povinen vystavit daňový doklad mimo jiné v případě dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet DPH. Z tohoto ustanovené vyplývá, že není třeba vystavovat daňový doklad ve smyslu ZDPH na služby osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH.

 1. Vybrané problematické situace v praxi

V praxi se může plátce DPH dostat do situací, kdy nebude schopen rozhodnout, zda v jeho konkrétním případě může aplikovat osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH, případně zda vstup, který nakupuje, měl být zatížen DPH či nikoliv, či zda má DPH samovyměřit namísto dodavatele. Níže jsou uvedeny vybrané praktické situace, kterým může plátce DPH v praxi čelit.

 • Uplatnění DPH u plnění, které mělo být osvobozeno od DPH, a problémy s nárokem na odpočet DPH

Plátce DPH musí respektovat zásadu, že není možné uplatnit nárok na odpočet DPH, která byla uplatněna dodavatelem chybně. Platí totiž, že nárok na odpočet DPH lze uplatnit pouze v zákonné výši, tedy lze nárokovat výhradně DPH uplatněnou v souladu s pravidly ZDPH. Plátce DPH, který si uplatňuje nárok na odpočet DPH, by tak měl u každého jednotlivého daňového dokladu na vstupu zvažovat, zda poskytovatel plnění na výstupu uplatnil správný režim DPH (tj. DPH na výstupu) a sazbu DPH. V praxi se totiž může stát, že poskytovatel plnění při nejasném výkladu raději volí pro něj bezpečnější variantu, což je uplatnění DPH na výstupu, a přenáší tak riziko na odběratele, který si uplatní nárok na odpočet DPH u plnění, které DPH podléhat ani nemělo.

Příklad – Daňový doklad za zdravotní prohlídky zaměstnanců

Zaměstnavatel hradí zdravotnickému zařízení měsíčně odměnu za poskytování různých zdravotních výkonů pro své zaměstnance (jde o vstupní, preventivní, výstupní prohlídky). Odměna je spočtena podle počtu výkonů poskytovaných zaměstnancům. Zdravotnické zařízení vystavuje daňový doklad podle počtu provedených výkonů s tím, že všechny výkony zatěžuje DPH a na daňovém dokladu uvádí popis plnění „administrativní zdravotní výkony poskytované v souladu s uzavřenou smlouvou”. Společnost si uplatňuje plný nárok na odpočet DPH. Je takový postup v souladu se ZDPH?

Zdravotní prohlídky prováděné zaměstnancům a hrazené zaměstnavateli nejsou vždy službou, která podléhá DPH. U některých prohlídek (např. pravidelné preventivní zdravotní prohlídky, nebo i mimořádné zdravotní prohlídky v rámci pracovního poměru) se totiž může jednat o zdravotní službu, která je za splnění zákonem stanovených kritérií považována za službu osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet DPH. Osvobození od DPH podle § 58 ZDPH se uplatňuje u prohlídek, „kdy účelem je ochrana zdraví (prevence) spočívající v předcházení nemocem z povolání, nemocí v souvislosti s prací, předcházení pracovních úrazů, předcházení zátěži organismu zaměstnance působením rizikových faktorů v zaměstnání”.1 Zaměstnavatel tedy může být v riziku uplatnění nároku na odpočet DPH u zdravotních služeb, které měly být osvobozeny od DPH. Proto by si zaměstnavatel měl od zdravotnického zařízení vyžádat podrobný rozpis zdravotních prohlídek, případně daňový doklad vrátit a požádat o jeho převystavení v režimu osvobození od DPH u daných prohlídek, které osvobození od DPH podléhají.

Příklad – Vzdělávací kurzy hrazené zaměstnancům

Plátce DPH se zabývá nákupem a prodejem zboží a obchoduje se zahraničními obchodními partnery. Tento plátce DPH vyslal své zaměstnance na jazykové školení. Školení stálo pro 10 zaměstnanců 25 000 Kč plus 5 250 Kč DPH. Účetní se domnívá, že daňový doklad má být bez DPH, protože jazykové kurzy jsou osvobozené plnění podle § 57 ZDPH jako služby výchovné a vzdělávací. Je možné uplatnit nárok na odpočet DPH?

Podle § 57 odst. 1 písm. f) ZDPH je osvobozeno od DPH pouze jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pravděpodobně tedy vzdělávací agentura nenaplňuje podmínky pro aplikaci osvobození od DPH. Účetní se však může vzdělávací agentury zeptat, zda nenaplňuje jazykové vzdělávání charakter osvobozených služeb, aby měla maximální jistotu při uplatnění nároku na odpočet DPH, protože jazykové kurzy jako forma zvyšování kvalifikace a vzdělávání obecně patří mezi vstupy, u kterých je možné nárok na odpočet DPH uplatnit, protože souvisí s ekonomickou činností plátce DPH.

 • Vstupy související s osvobozeným plněním a nárok na odpočet DPH


Při zvažování uplatnění nároku na odpočet DPH standardně platí, že plátce DPH musí správně přiřadit daný vstup k příslušnému výstupu zejména v situaci, kdy plátce DPH poskytuje tzv. mix plnění (tj. plnění s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH zároveň). Na základě takového přiřazení plátce DPH rozhodne, jaký nárok na odpočet DPH lze uplatnit, a poté případně vstup sleduje z hlediska změny účelu použití po dobu lhůty úpravy či vyrovnání odpočtu DPH. Pro nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících výhradně s osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH platí, že nárok na odpočet DPH standardně nevzniká.

Plátce DPH tedy podle alokace daného vstupu na výstup uplatní nárok na odpočet DPH podle těchto pravidel:

 • - Plný nárok na odpočet DPH má plátce DPH v situaci, kdy dané nakoupené plnění souvisí výhradně s plněním s nárokem na odpočet DPH.
 • - Nárok na odpočet DPH naopak nelze uplatnit vůbec v situaci, kdy dané nakoupené plnění souvisí výhradně s plněním osvobozeným od DPH bez nároku na odpočet DPH.
 • - Krácený nárok na odpočet DPH má plátce DPH v situaci, kdy dané nakoupené plnění alespoň částečně souvisí jak s plněním s nárokem na odpočet DPH, tak s plněním osvobozeným od DPH bez nároku na odpočet DPH. Krácený nárok na odpočet DPH přitom odpovídá rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet DPH a vypočítá se podle zákonem stanoveného postupu. Krácený koeficient se vypočte podle § 76 ZDPH jako procentní podíl, v jehož čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem DPH uskutečněných plnění s nárokem na odpočet DPH a v jehož jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem DPH uskutečněných plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet DPH. Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem DPH uskutečněných plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat DPH nebo přiznat plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru, přičemž pokud vyjde 95%, je roven 100%. Do výpočtu koeficientu se přitom nezapočítává prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro své ekonomické činnosti, poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně, dodání majetku vytvořeného vlastní činností.

Příklad – Nákup vstupů v hotelu se směnárnou

Plátce DPH provozuje hotel v Praze, kde poskytuje zejména ubytovací služby jako zdanitelná plnění podléhající snížené sazbě DPH, dále provozuje restauraci jako zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě DPH a směnárnu jako plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH. Zálohový kráticí koeficient je 93%. Hotel v měsíci srpnu 2017 nakoupil 2 bezpečnostní trezory, protože během léta byl hotel vykraden. Jeden trezor bude využíván výhradně ve směnárně a druhý trezor bude využíván výhradně na hotelové recepci, kde hosté platí za ubytování. Cena každého trezoru je 20 000 Kč plus 4 200 Kč na DPH. Dále hotel nakoupil počítačku bankovek, která bude v kanceláři využívána pro počítání tržeb v hotovosti a počítání valut ze směnárny. Cena počítačky bankovek je 10 000 Kč plus 2 100 Kč na DPH. Jaký má plátce DPH nárok na odpočet DPH u jednotlivých vstupů?

Plátce DPH má plný nárok na odpočet DPH u trezoru na recepci, protože tento trezor se využívá výhradně pro tržby z ubytování, což je plnění s nárokem na odpočet DPH. Plátce DPH si vůbec nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH u trezoru do směnárny, protože tento trezor se využívá výhradně pro tržby ze směnárny, což je osvobozené plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH. Plátce DPH si může uplatnit krácený nárok na odpočet DPH u počítačky bankovek, protože slouží jak pro plnění s nárokem, tak bez nároku na odpočet DPH. Nárok na odpočet DPH u trezoru na recepci činí 4 200 Kč a u počítačky bankovek činí 1 953 Kč. Nenárokovatelná DPH u trezoru do směnárny a část u počítačky bankovek vstoupí do daňových nákladů.

 • Prodej zboží, které souviselo s osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH

Plátce DPH může prodávat či nakupovat použité zboží, které nemusí být zatíženo DPH z důvodu aplikace osvobození od DPH. Podle § 62 ZDPH je totiž plněním osvobozeným od DPH dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce DPH nemohl uplatnit nárok na odpočet DPH, protože dané zboží používal k uskutečnění plnění osvobozených od DPH anebo jde o zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet DPH, protože se jednalo o náklad na reprezentaci. Důležitý je přitom fakt, že plátce DPH nemohl odpočet uplatnit, nikoliv že plátce DPH odpočet DPH neuplatnil na základě vlastního rozhodnutí. Uplatněním osvobození u zboží, kde nárok na odpočet DPH nemohl být uplatněn, se de facto zamezí dvojímu zdanění a zajistí se princip neutrality, protože pokud by nemohl plátce DPH uplatnit nárok na odpočet DPH a navíc by při prodeji musel aplikovat DPH na výstupu, tak by jedno zboží podléhalo DPH dvakrát.

Příklad – Prodej používaného zboží použitého pro finanční činnosti

Plátce DPH bude prodávat používané bezpečnostní trezory, protože zjistil, že mu nevyhovují. Hotel tyto bezpečnostní trezory nakoupil v měsíci srpnu 2017 a u jednoho trezoru uplatnil plný nárok na odpočet DPH, protože byl nakoupen za účelem využívání výhradně pro recepci na úhrady ubytovacích služeb, a u druhého nárok na odpočet DPH neuplatnil vůbec, protože byl trezor nakoupen za účelem využívání výhradně ve směnárně, tedy k plnění osvobozenému bez nároku na odpočet DPH. Cena každého trezoru byla se zájemcem (také plátcem DPH) sjednána na 10 000 Kč na základu daně za kus plus případná DPH. Podléhají prodeje DPH?

U trezoru do směnárny nemohl plátce DPH uplatnit podle ZDPH nárok na odpočet DPH, protože se využíval výhradně ke směnárenské činnosti, tedy k činnosti osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH. Protože plátce DPH dodává zboží, u kterého při pořízení nemohl uplatnit nárok na odpočet DPH, protože jej používal výhradně k uskutečnění plnění osvobozeného od DPH, tak se aplikuje osvobození od DPH u prodeje tohoto použitého zboží v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 ZDPH. Trezor využívaný na recepci, u kterého byl nárok na odpočet DPH uplatněn, podléhá DPH v běžném režimu.

Příklad – Prodej používaného zboží použitého pro osvobozený pronájem

Před 2 lety pronajímatel (plátce DPH) v prostoru, který je pronajímán pojišťovně (pojišťovna je nájemcem již 4 roky a nájem je po celou dobu osvobozený od DPH), vyměnil na vlastní náklady podlahu. Kobercová podlaha byla vytrhána a na podlahu byly položeny kvalitní dřevěné parkety. Náklady nebyly pojišťovně fakturovány. Protože se v srpnu 2017 celá prodejna rekonstruovala v souladu s jednotným designem pojišťoven na náklady samotné pojišťovny, tak byly parkety odstraněny. Parkety byly pronajímatelem odprodány fyzické osobě, která dřevěné parkety použije ve svém bytě. Celková cena starých parket byla 5 000 Kč bez DPH (faktura vystavena 10. 9. 2017, kdy byly zaslány parkety poštou). Má být prodej fakturován s DPH?

U parket instalovaných do prostoru, který byl najímán v režimu osvobození od DPH, nemohl pronajímatel při nákupu uplatnit podle ZDPH nárok na odpočet DPH, protože se parkety využily výhradně k osvobozenému nájmu nemovité věci, tedy k činnosti osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH. Protože plátce DPH dodává zboží, u kterého při pořízení nemohl uplatnit nárok na odpočet DPH, protože jej používal výhradně k uskutečnění plnění osvobozeného od DPH, tak se aplikuje osvobození od DPH u prodeje tohoto použitého zboží v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 ZDPH.

 • Nejednoznačnost vymezení osvobozených plnění bez nároku na odpočet DPH

V praxi se může plátce DPH dostat do situací, kdy nebude schopen rozhodnout, zda v jeho konkrétním případě může aplikovat osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH, protože vymezení některých osvobozených plnění v ZDPH je nejednoznačné či příliš komplikované.

Například se může jednat o tyto problematické oblasti:

 • - Velké problémy představují pro plátce DPH v poslední době nemovité věci z pohledu DPH, protože § 56 ZDPH byl několikrát novelizován a jeho vymezení není jednoznačné. K této problematice byla vydána informace Generálního finančního ředitelství2, která obsahuje vodítka pro případné osvobození od DPH.
 • - ZDPH obsahuje některé nejasné pojmy, které nejsou vzhledem k rozmanitosti poskytování služeb či dodávaného zboží jednoznačně vyloženy. Jde například o „služby úzce související se zdravotní službou”, „podstatná změna dokončené stavby”, či „poskytování služeb úzce souvisejících se sportem”.
 • - Dále mohou existovat plnění, která jsou obtížné přiřaditelná pod některé pojmy, jako je tomu například u finanční činnosti (zejména různé finanční deriváty).
 • - V praxi mohou také existovat plnění, u kterých není jednoznačné, zda se jedná o vedlejší plnění k plnění hlavnímu, a měl by být tedy uplatněn shodný režim jako u plnění hlavního, anebo zda se jedná o samostatné plnění (například osvobození či zdanění u nadstandardů poskytovaných ve zdravotnických zařízeních).

V poslední době bylo i několik zajímavých rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která se zabývala právě uplatněním osvobození do DPH bez nároku na odpočet DPH. Názory a argumentace Nejvyššího správního soudu či Soudního dvora EU mohou pro plátce DPH přinášet výklad v případě jejich obdobného konkrétního případu.

 • Dodání krevní plazmy a osvobození od DPH

Případ 3 Afs 200/2014 – 79 se zabýval posouzením otázky, zda je dodání krevní plazmy pro účely výroby léků plněním osvobozeným o DPH ve smyslu § 58 odst. 2 ZDPH. Podle tohoto ustanovení ZDPH je osvobozeným plněním od DPH bez nároku na odpočet DPH dodání zdravotního zboží, tedy i lidské krve a jejích složek. Dodání krevní plazmy pro výrobu léků, jako tomu bylo v posuzovaném případě, však nesplňuje podmínky pro aplikaci osvobození od DPH.

 • Vstupné do zoologické zahrady a osvobození od DPH

Případ 5 Afs 23/2014 – 36 se zabýval posouzením otázky, zda je vstupné vybírané v ZOO poskytováním kulturních služeb právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání ve smyslu § 61 písm. e) ZDPH. Podle tohoto ustanovení ZDPH je totiž osvobozeným plněním od DPH bez nároku na odpočet DPH poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

 • Vstupné na městské koupaliště a osvobození od DPH

Případ 5 Afs 1/2011 – 140 se zabýval posouzením otázky, zda plnění zpřístupnění městského koupaliště v Žamberku návštěvníkům za úplatu je službou úzce související se sportem, a tedy osvobozené plnění od DPH podle § 61 písm. d) ZDPH. Podle tohoto ustanovení ZDPH je osvobozeným plněním od DPH bez nároku na odpočet DPH poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.

Příklad – Dodání bytového domu s garážovými