dnes je 24.2.2024

Input:

Informace k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012

11.4.2012, Zdroj: Generální finanční ředitelstvíDoba čtení: 4 minuty

Liší se z pohledu zákona o DPH od 1. 4. 2012 prohlídka pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím zaměstnance do pracovního poměru a zdravotní prohlídky z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru?

V souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o ZS“), zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 374/2011., o zdravotnické záchranné službě, bylo zákonem č. 375/2011 Sb. novelizováno mj. ustanovení § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“).

Ustanovení § 58 zákona o DPH bylo touto změnou uvedeno do souladu s novými pojmy užívanými v zákoně o ZS a navazujících předpisech.

Uvedenou novelou se do zákona o DPH zavádí nový pojem „zdravotní služba“. Co se rozumí zdravotní službou, vymezuje § 2 odst. 2 a odst. 3 zákona o ZS. Pojem zdravotní služba v sobě zahrnuje jak samotnou zdravotní péči, tak i další činnosti tímto zákonem vymezené.

Podle uvedeného ustanovení zákona o ZS sem patří:

 • poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky (zákon č. 96/2004 Sb.),
 • konzultační služby,
 • nakládání s tělem zemřelého,
 • zdravotnická záchranná služba (zákon č. 374/2011 Sb.),
 • zdravotnická dopravní služba,
 • přeprava pacientů neodkladné péče,
 • činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení,
 • transfuzní služby nebo krevní banky,
 • specifické zdravotní služby podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 373/2011 Sb.).

Služby zdravotní péče definuje § 2 odst. 4 zákona o ZS. Tyto služby v sobě zahrnují preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky.

V souvislosti s pojmem zdravotní služba se vymezují pojmy „Poskytovatel zdravotních služeb a Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“. Poskytovatelem zdravotních služeb se dle § 2 odst. 1 zákona o ZS rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podmínky, které musí daná osoba splnit, aby získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou vymezeny v § 16 a násl. zákona o ZS. Pro poskytovatele zdravotních služeb platí, že může poskytovat jen ty zdravotní služby, které má uvedeny v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Osvobození zdravotních služeb

Podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 zákona o DPH, jsou od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby (viz výše),
 • zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb (viz výše),
 • jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

I po 1. 4. 2012 nadále platí, že pro aplikaci osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. jestli pacientem, z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem pro uplatnění osvobození od daně, bude daná služba osvobozena bez ohledu na způsob jejího hrazení.

V této souvislosti je třeba zmínit i problematiku regulačních poplatků ve zdravotnictví. V případě regulačních

Nahrávám...
Nahrávám...