dnes je 27.9.2023

Input:

Dodací podmínkky - INCOTERMS

10.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

Dodací podmínkky – INCOTERMS

Ing. Dagmar Fitříková


  • Celní kodex č. 2913/92, dále jen celní kdex,

  • prováděcí předpis celního kodexu č. 2454/93


Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek byl vydán v roce 1936 pod názvem INCOTERMS 1936. Později byly prováděny změny a dodatky tak, aby pravidla byla náležitě uvedena v soulad s běžnou praxí mezinárodního obchodu. V závěru roku 2010 došlo k úpravě standardních dodacích podmínek Incoterms. Nové znění je publikováno pod označením Incoterms® 2010. Symbol ® je v označení uváděn proto, že si ke znění těchto podmínek nechala Mezinárodní obchodní komora zaregistrovat autorské právo. Nově tyto povinnosti upravují i to, kdo (prodávající nebo kupující) je povinen zajistit provedení bezpečnostních procedur (viz bezpečnostní novela celního kodexu).

Znění dodacích podmínek Incoterms® 2010 již neobsahuje čtyři stávající doložky skupiny D (DDU, DAF, DES a DEQ), které jsou nahrazeny novými doložkami DAT a DAP. Doložka DDP zůstává zachována. Nové doložky lze použít pro všechny druhy přeprav.


Dodací podmínkky INCOTERMS se zabývají:

  • vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, tj. mezi prodávajícími a kupujícími, a to jen v některých přesně vymezených směrech, zejména v případech, kdy nejde pouze o kupní smlouvu, ale rovněž o navazující smlouvy týkající se přepravy, pojištění, financování,

  • řadou povinností smluvních stran, jako je např. povinnost prodávajícího dát zboží k dispozici kupujícímu, předat je k přepravě nebo je dodat do místa určení, a přechodem rizika mezi smluvními stranami. Dále se zabývají povinnostmi týkajícími se celního odbavení zboží pro export a import, balení zboží, povinností kupujícího převzít dodávku, jakož i jeho povinností podat důkaz, že příslušný závazek byl řádně splněn.

  • povinnostmi týkajícími se celního odbavení zboží pro export a import, balení zboží, povinností kupujícího převzít dodávku, jakož i jeho povinností podat důkaz, že příslušný závazek byl řádně splněn.

Dodací podmínkky INCOTERMS byly vždy především předurčeny pro použití v případech prodejů zboží k dodávce do zahraničí, a proto se jedná o mezinárodní obchodní doložky. Dodací podmínky se uvádí mimo jiné i na daňových dokladech pro účely dovozu a vývozu zboží, tj. na dovozních a vývozních JS. V praxi jsou dodací podmínkky INCOTERMS v některých případech zahrnuty i do kupních smluv v rámci domácích, vnitrostátních obchodních transakcí.

Dodací podmínkky INCOTERMS upravují zejména místo předání zboží, místo a okamžik přechodu úhrady dodacích nákladů a místo a okamžik přechodu rizika ztráty nebo poškození zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Pravidla Incoterms se stávají závaznými teprve tehdy, jestliže se na ně strany ve smlouvě výslovně odvolají.


Na webových stránkách http://business.center.cz/business/pojmy jsou umístěny zkratky mezinárodně používaných dodacích podmínkek INCOTERMS včetně jejich anglických názvů a stručné charakteristiky jednotlivých dodacích podmínek.


Dodací podmínkky INCOTERMS 
Zkr. Angl. význam Český překlad Výklad pojmu 
CPT Carriage Paid to... Přeprava placena do... ujednané místo určení Prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení... Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího již dodáním zboží prvnímu dopravci. Prodávající též sjednává na vlastní náklady povolení nezbytná pro vývoz zboží a hradí všechny poplatky a náklady veškerých formalit, které musejí být splněny. 
FAS Free Alongside Ship Vyplaceně k boku lodi... ujednaný přístav nalodění Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění stanoveném kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající obstarává na vlastní náklady obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží k boku stanovené lodi, obstarává kupujícímu osvědčení o původu a poskytuje mu pomoc při opatřování vývozního povolení, na náklad kupujícího. Kupující nese případné další výlohy a rizika spojená se zbožím, pokud by nebyla loď včas na místě nebo nemohla nalodit zboží nebo ukončit příjem nákladu ve stanoveném termínu. 
FCA Free Carrier Vyplaceně dopravci... ujednané místo Prodávající je povinen předat dodávané zboží v ujednaném místě dopravci. Způsob dopravy a dopravce volí kupující. Jestliže kupující neudal přesné místo, může prodávající volit mezi místem nebo stanoveným pásmem, kde dopravce převezme zboží do své péče. Na kupujícího přecházejí okamžikem převzetí zboží dopravcem náklady a rizika spojená se zbožím. Kupující má rovněž za povinnost hradit celní poplatky a dávky z důvodu vývozu, výlohy s osvědčením o původu a konzulární poplatky. 
FOB Free on Board Vyplaceně loď...místo nalodění Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží na palubu lodi (přechodem zboží přes zábradlí lodi) v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající hradí veškeré náklady s dodáním zboží na palubu včetně daní, dávek a poplatků ukládaných z důvodu vývozu. Zároveň je povinen obstarat na vlastní náklad obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží na jmenovanou loď. Na žádost a výlohy kupujícího obstarává také osvědčení o původu zboží a poskytuje pomoc při obstarávání dalších dokladů. Kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď nebo zajistit lodní prostor a uvědomit prodávajícího o jménu lodi, místu nalodění a dnech určených pro dodání zboží na loď. Kupující nese případné další výlohy, které by vznikly, kdyby loď nebyla ve stanovený den na místě nebo kdyby nemohla zboží nalodit, a dále výlohy vzniklé nedodáním nebo opožděným dodáním dopravních dispozic. 
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora Celosvětová obchodní organizace, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa 
CFR Cost and Freight Náklady a přepravné... ujednaný přístav určení Prodávající obstarává na vlastní náklady přepravu zboží až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se zbožím však nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí také na vlastní náklady obstarat všechna povolení nezbytná pro vývoz zboží a na žádost a náklady kupujícího obstarat osvědčení o původu zboží a konzulární fakturu. Kupující nese všechny výlohy a poplatky spojené se zbožím po dobu plavby (s výjimkou přepravného a výloh spojených s vyloděním), pokud nejsou zahrnuty v přepravném. Kupující hradí rovněž veškeré celní poplatky a daně v zemi dovozu, včetně dovozního povolení. 
CIF Cost, Insurance and Freight Náklady, pojištění a přepravné... ujednané místo Prodávající má stejné povinnosti jako u doložky CFR, ale navíc je povinen opatřit na vlastní náklady převoditelnou námořní pojistku proti přepravním nebezpečím uvedeným ve smlouvě. Pojištění má být sjednáno u pojistitelů nebo pojišťoven dobré pověsti, má krýt cenu CIF zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy. 
CIP Carriage and Insurance Paid to Přepravné a pojištění placeno do ... místo určení Prodávající má stejné povinnosti jako podle doložky CPT. Musí však navíc na vlastní náklady sjednat dopravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, a to za podmínek výslovně dohodnutých nebo za podmínek, které jsou z hlediska prodávajícího přiměřené s ohledem na obchodní zvyklosti, povahu zboží a ostatní okolnosti mající vliv na přepravní rizika (nejsou-li podmínky výslovně sjednány). Pojištění musí krýt cenu zboží podle smlouvy zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy. 
DAF *) Delivered at Frontier  S dodáním na hranici... ujednané místo Náklady a riziko přechází na kupujícího, jakmile odbavené zboží bylo dáno k dispozici pro vývoz v ujednaném místě před celní hranicí sousední země. Prodávající má za povinnost poskytnout kupujícímu obvyklý dopravní doklad, skladní list, vydací list, naloďovací list nebo podobný doklad a zajistit rubopisem nebo jiným způsobem vydání zboží kupujícímu nebo na jeho řad v ujednaném místě. Dále má zaplatit veškeré celní poplatky a dávky, vnitrostátní a spotřební daně, statistické poplatky vybírané v zemi odeslání či jinde až do okamžiku, kdy dává zboží k dispozici kupujícímu. 
DDP Delivered Duty Paid S dodáním clo placeno ... ujednané místo určení Náklady a rizika spojená s dodáním zboží přecházejí na kupujícího na sjednaném místě určení. Prodávající opatřuje dovozní povolení, hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Pokud smlouva výslovně neuvádí opak, není povinností prodávajícího opatřit pojistku. 
Nahrávám...
Nahrávám...