dnes je 19.7.2024

Input:

Daň darovací - výpočet

29.1.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Daň darovací - výpočet

Ing. Daniela Lampová

Základ daně

Výpočet daně darovací neprovádí sám poplatník. Správce daně vyměří a platebním výměrem předepíše daň na základě podaného přiznání k dani darovací. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, zjištěná podle ZOM a platná v době nabytí majetku. Je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.

Jiný majetkový prospěch

Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

Poplatník má určité možnosti, jak snížit základ daně. Základ daně lze snížit o tyto částky, které mají povahu odčitatelných položek:

  • prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,

  • cenu majetku osvobozeného od daně darovací,

  • clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

Je-li více nabyvatelů (obdarovaných), odečte se u každého jednotlivého nabyvatele pouze část dluhů vypočtená poměrem mezi nabytým majetkem, který není osvobozen, a celkovou hodnotou nabytého majetku.

Při darování do ciziny je základem daně cena zjištěná podle ZOM platná v době poskytnutí daru. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kč provádí směnným kursem ČNB platným v den nabytí majetku.

Pozor!
Aby poplatníkům bylo ztíženo omezování působení progrese spekulativním rozdělením darů do menších částí, platí u daně darovací pravidlo, že cena movitého majetku darovaného jednomu nabyvateli od jednoho dárce se sčítá v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků. Tento součet je pak základem daně. Pokud již byla daň darovací z části tohoto majetku vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.

Osvobození obdarovaných v I. - III. skupině

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně darovací je stejné jako u daně dědické. Platí tedy i obdobný režim a rozsah osvobození. Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

Od daně darovací je osvobozeno nabytí movitých věcí osobní potřeby u FO - dárců, a to do výše:

  • 20 000 Kč u osob III. skupiny.

Podmínkou je, že movité věci nebyly po dobu jednoho roku před darováním součástí obchodního majetku dárce. Daň se tedy vybere jen z té části majetku nebo podílu na majetku, která převyšuje uvedené částky.

Dále jsou osvobozeny vklady na účtech bank a poboček zahraničních bank působících na území ČR, peněžní prostředky a cenné papíry, a to do výše:

  • 20 000 Kč u osob III. skupiny.

Pozor!
Osvobození se nevztahuje na vklady na účtech zřízených pro podnikatelské účely.

Osvobození se též vztahuje na movitý majetek dárce, jemuž přísluší diplomatické výsady a imunity a není občanem České republiky, je-li zaručena vzájemnost. Osvobozeno je i nabytí jiného majetkového prospěchu nabytého na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemkům podle § 21 zákona o vlastnictví bytů.

Ve všech výše uvedených případech osvobození se nepodává daňové přiznání.

Příklad
Daruji-li své sestře nábytek v hodnotě 40 000 Kč a zároveň 40 000 Kč, sestra uplatní osvobození u obou druhů majetku zvlášť a nebude podávat daňové přiznání.

Sazby daně

Sazba daně darovací je progresivní a diferencovaná podle vzájemného příbuzenského poměru nabyvatele a dárce. Daň vypočteme jako součet pevné části daně a procentní části vypočtené ze základu přesahujícího spodní hranici pásma. Přehled sazeb je uveden v následující tabulce.

Pozor!
Sazby daně darovací u osob zařazených do I. a II. skupiny nejsou uvedeny, protože se u daně darovací v první a druhé příbuzenské skupině uplatňuje naprosté osvobození veškerého darovaného majetku, a to bez jakéhokoliv limitu.

Sazby daně darovací u osob zařazených do III. skupiny:

Daňové pásmo [Kč]  Pevná část
daně [Kč] 
Procento ze zákla-
du přesahujícího
spodní hranici 
od  do 
 1 000 000   7,0 % 
 1 000 000   2 000 000  70 000   9,0 % 
 2 000 000   5 000 000  160 000  12,0 % 
 5 000 000   7 000 000  520 000  15,0 % 
 7 000 000  10 000 000  820 000  18,0 % 
10 000 000  20 000 000  1 360 000  21,0 % 
20 000 000  30 000 000  3 460 000  25,0 % 
30 000 000  40 000 000  5 960 000  30,0 % 
40 000 000  50 000 000  8 960 000  35,0 % 
50 000 000 a více  12 460 000  40,0 % 

Příklad
Ze základu daně 3 500 000 Kč vypočteme daň takto:

160 000 + 12,0 % z (3 500 000 – 2 000 000) = 160 000 + 180 000 = 340 000 Kč

U osob zařazených do III. skupiny bude z daru o hodnotě 3 500 000 Kč odvedena daň 340 000 Kč.

Praktická aplikace

Při stanovení základu daně darovací je důležité přesně vymezit z celkové ceny darovaného majetku cenu majetku osvobozeného a cenu majetku neosvobozeného a správně určit výši zákonem stanovených odpočtů od základu daně. V případě existence majetku osvobozeného a neosvobozeného, jakož i jiných nárokových odpočtů, je zapotřebí vypočítat výši poměrných odpočtů.

Dále je třeba vzít na zřetel tato pravidla:

  • základ daně se zaokrouhluje na celých 100 Kč nahoru,

  • sazby daně darovací jsou rozděleny do tří skupin,

  • daň se stanovuje podle klouzavě progresivní stupnice,

  • minimální výše daně darovací činí 100 Kč,

  • daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Příklad
Předmětem darování je rodinný dům v ceně

Nahrávám...
Nahrávám...