dnes je 5.12.2023

Input:

§ 78a

22.12.2011, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.11.780001
§ 78a

§ 78a

 1. (1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení73) a v případě pozemků, ze součinu
  1. částky daně na vstupu u příslušného majetku a

  2. rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně

   1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo

   2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

 2. (2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je
  1. 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,

  2. 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

  3. poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76.

 3. (3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.
 4. (4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani před datem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.
 5. (5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 72–§ 77

  • § 78

  • § 78b–§ 78d

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 173–175

K § 78a odst. 1 a 2

V odstavcích 1 a 2 je stanoven postup při výpočtu úpravy odpočtu daně. Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočítá ve výši jedné pětiny nebo jedné desetiny součinu

 • částky daně na vstupu

 • a rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně za kalendářní rok, v němž se úprava odpočtu daně provádí a ukazatelem za kalendářní rok, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo za kalendářní rok, v němž byl majetek pořízen, pokud se jedná o majetek, u něhož plátce původně nárok na odpočet daně neměl.

Přitom ukazatelem nároku na odpočet je

 • 0 %, pokud plátce nemá nárok na odpočet daně

 • 100 %, pokud má plátce nárok na odpočet daně v plné výši

 • poměrný nebo vypořádací koeficient, případně součin obou koeficientů podle § 75 a § 76, pokud má plátce nárok na odpočet v krácené výši

K § 78a odst. 3

Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Např. pokud by plátce uplatnil odpočet daně z dlouhodobého majetku v plné výši a v následujících letech majetek využíval zčásti také pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, musel by jeho vypořádací koeficient v některém z následujících let v průběhu pětileté či desetileté lhůty pro úpravu odpočtu daně být 89 % a méně.

Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu kladná (plátce má po úpravě vyšší nárok na odpočet daně než původně uplatnil), je plátce oprávněn úpravu provést. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu záporná (plátce má po úpravě nižší nárok na odpočet daně než původně uplatnil), je plátce povinen ji provést.

K § 78a odst. 4

Obdobně se při úpravě odpočtu daně postupuje také u majetku pořízeného před registrací plátce, pokud se na tento majetek vztahuje nárok na odpočet daně při registraci. Pro výpočet se v tomto případě použije jako původní ukazatel nároku na odpočet daně ukazatel za kalendářní rok, ve kterém došlo k registraci.

K § 78a odst. 5

Pokud plátce používá dlouhodobý majetek pro změněné účely pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně, takže se částka vypočtená podle odst. 1 nebo odst. 4 přiměřeně zkrátí. Takto se postupuje ve všech případech úpravy odpočtu daně, s výjimkou případu, kdy byl původní odpočet daně uplatněn v krácené výši a následně pouze došlo ke změně vypořádacích nebo poměrných koeficientů a s výjimkou případu, kdy se úprava odpočtu provádí z toho důvodu, že majetek je v průběhu lhůty pro úpravu odpočtu daně prodán.

Pokud např. plátce uplatní plný nárok na odpočet daně při pořízení nemovitosti a 2. rok po pořízení začne od července nemovitost používat i pro činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně, uplatní jako úpravu odpočtu daně jen ½ částky vypočtené za příslušný kalendářní rok.

Pokud se však úprava odpočtu daně provádí z důvodu změny vypořádacích nebo poměrných koeficientů, kdy plátce uplatnil původně odpočet daně v částečné výši a následně vznikl rozdíl mezi vypořádacími nebo poměrnými koeficienty větší než 10 procentních

Nahrávám...
Nahrávám...