dnes je 19.7.2024

Input:

75/2008 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 75/2008 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2007 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 dne 29. srpna 2008 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
NOVÝM ZÉLANDEM
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÝ ZÉLAND,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  na Novém Zélandu:
daň z příjmů;
(dále nazývaná jako novozélandská daň);
b)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané jako česká daň).
2. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí, a to v rámci přiměřeného časového období, veškeré podstatné změny, které byly provedeny v jejich daňových zákonech.
3. Daně, na které se Smlouva vztahuje, nezahrnují žádnou částku, která představuje penále nebo úrok uložené nebo uložený podle právních předpisů jakéhokoliv smluvního státu.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „osoba” zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob;
b)  výraz „společnost” označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;
c)  výraz „podnik” se vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti;
d)  výrazy „podnik jednoho smluvního státu” a „podnik druhého smluvního státu” označují, podle souvislosti, podnik provozovaný rezidentem jednoho smluvního státu a podnik provozovaný rezidentem druhého smluvního státu;
e)  výraz „mezinárodní doprava” označuje jakoukoli dopravu lodí nebo letadlem provozovanou rezidentem jednoho smluvního státu, vyjma případů, kdy je loď provozována nebo letadlo provozováno pouze mezi místy ve druhém smluvním státě;
f)  výraz „příslušný úřad” označuje:
(i)  v případě Nového Zélandu, komisaře státních příjmů nebo zmocněného zástupce;
(ii)  v případě České republiky, ministra financí nebo zmocněného zástupce;
g)  výraz „státní příslušník”, ve vztahu ke smluvnímu
Nahrávám...
Nahrávám...