dnes je 16.7.2024

Input:

59/2000 F.z., Pokyn č. D-213: o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

59/2000 F.z., Pokyn č. D-213: o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
Pokyn č. D-213
o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
 
Referent: Ing. Jiří Najman, tel. 5704 2573
Čj. 181/14 569/2000
 
ze dne 13. listopadu 2000
V návaznosti na zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) jsou v části I tohoto pokynu uvedeny zásady uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) týkající se všech subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání tj. např. rozpočtových organizací, příspěvkových organizací, obcí, nadací, občanských sdružení, církví, atd. (dále jen „neziskové subjekty”). V části II jsou upřesněny přístupy k aplikaci DPH ve vybraných odvětvích, část III pokynu je pak věnována problematice uplatňování daně obcemi. Pokyn se přiměřeně vztahuje i na podnikatelské subjekty, které ve vymezených oborech působí.
I. Obecná ustanovení
1. Zdanitelná plnění osvobozená od daně
Ze zákona vyplývá, že u neziskových subjektů jsou za zdanitelná plnění považovány též činnosti prováděné v rámci jejich hlavní činnosti (§ 7 odst. 6 zákona), přičemž hlavní činností se rozumí činnosti, k nimž byly tyto subjekty založeny nebo zřízeny [§ 2 odst. 2 písm. x) zákona]. Při určování hlavní činnosti se tedy vychází ze znění příslušných zřizovacích listin, zakládacích listin, statutů, stanov apod. Zdanitelná plnění prováděná neziskovými subjekty v rámci hlavní činnosti jsou osvobozena od daně podle § 25 odst. 2 zákona.
2. Zdanitelná plnění podléhající dani
U neziskových subjektů jsou zdanitelnými plněními podléhajícími dani plnění uskutečněná mimo jejich hlavní činnost, tj. plnění prováděná v rámci vedlejší činnosti. Pro úplnost je ještě třeba uvést, že podle § 35a zákona není od daně osvobozen u Státního fondu tržní regulace v zemědělství prodej zemědělských a potravinářských výrobků a u Správy státních hmotných rezerv prodej státních hmotných rezerv.
V návaznosti na příslušné účetní předpisy musí být zvlášť účtováno o zdanitelných plněních uskutečněných v hlavní činnosti a o zdanitelných plněních prováděných ve vedlejší činnosti.
3. Registrace a její zrušení
Registrační povinnost (§ 5 zákona) se na neziskové subjekty vztahuje pochopitelně stejně jako na jiné osoby podléhající dani.
V této souvislosti je třeba uvést, že osobami podléhajícími dani nejsou podle § 4 zákona osoby, které uskutečňují pouze zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 - plátcem daně se tedy nemůže stát např. neziskový subjekt, který veškeré své aktivity vyvíjí pouze v rámci hlavní činnosti. Plnění osvobozená od daně podle § 25 se navíc zcela logicky nezahrnují do obratu [§ 2 odst. 2 písm. c) zákona].
Stejně jako u jiných plátců je podle § 39 odst. 2 zákona správce daně oprávněn zrušit registraci neziskového subjektu, pokud tento plátce neuskutečnil bez udání důvodu po dobu 1Z po sobě
Nahrávám...
Nahrávám...