dnes je 16.7.2024

Input:

5/1997 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

č. 5/1997 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 1995 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.1
Protokol se na základě svého článku 3 odst. 3 prozatímně prováděl od 1. ledna 1996 a vstoupil v platnost podle téhož článku odst. 1 dnem 16. července 1996.
Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.
DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 2
ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky,
- majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád z 25. listopadu 1994 v Poznani,
- znovu potvrzujíce svůj závazek principům tržní ekonomiky, jež tvoří základy jejich vztahů,
- pevně přesvědčeni, že tento Dodatkový protokol podpoří prohloubení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,
- v souladu s příslušnými ustanoveními článků 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu,
se dohodli takto:
Článek 1
1. Protokoly 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, uplatněné v souladu s Dodatkovým protokolem, podepsaným dne 29. dubna 1994 v Budapešti, budou zrušeny a od 1. ledna 1996 nahrazeny novými Protokoly 1 až 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.
2. Přílohy k Protokolům 1 až 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu se nemění.
Článek 2
Tento Dodatkový protokol tvoří nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.
Článek 3
1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem , kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu o ukončení procedur nezbytných k tomuto účelu.
2. Depozitář bude notifikovat všem Smluvním stranám ukončení procedur nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.
3. Pokud Strany neobdrží notifikace podle odstavce 2 tohoto článku do 31. prosince 1995, bude tento Dodatkový protokol prozatímně prováděn od 1. ledna 1996.
Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.
Dáno ve Varšavě dne 18. srpna 1995 v jednom původním vyhotovení v anglickém jazyce, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář předá ověřené kopie všem Stranám.
 
Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
Za Maďarskou republiku:
Imre Dunai v. r.
Za Polskou republiku:
Jaczek Buchacz v. r.
Za Slovenskou republiku:
Ján Ducký v. r.
 
ministr průmyslu a obchodu
ministr průmyslu a obchodu
ministr hospodářské spolupráce se zahraničím
ministr hospodářství
PROTOKOL 1
(uváděný v odstavci 2 článku 3)
ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ
1.  Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes”, jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.
2.  Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována
Nahrávám...
Nahrávám...