dnes je 16.7.2024

Input:

159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 16. března 2006
o střetu zájmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. g)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 12 a § 13 odst. 1
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 2 odst. 1, § 5 odst. 2, § 6, § 13 odst. 5 a § 14
14/2017 Sb.
(k 9.2.2017)
vkládá nové § 4a až 4c; nabývá účinnosti bod 6 přechodných ustanovení
14/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 písm. d), § 2 odst. 3 písm. c), § 13 odst. 7, § 14 odst. 2 písm. f), § 14b odst. 3 písm. a) a v části první ustanovení hlavy VII
112/2018 Sb.
(k 30.6.2018)
mění § 14a a § 14b; nové přechodné ustanovení
112/2018 Sb.
(k 1.6.2019)
mění § 10 odst. 3 a § 14c odst. 4
nález ÚS
149/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 13 a ruší § 14c
180/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 2, § 13, § 14a a § 14b; nové přechodné ustanovení
253/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STŘET ZÁJMŮA NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,
b)  povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě závazků, které veřejný funkcionář má,
c)  omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
d)  odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně správních trestů, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.
§ 2
Veřejný funkcionář
(1)  Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí
a)  poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec”),
b)  senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor”),
c)  prezident republiky, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády1) ,
d)  náměstek člena vlády nebo nejvyšší státní tajemník,
e)  vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
f)  inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
g)  předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
h)  člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
i)  člen Rady Energetického regulačního úřadu,
j)  člen bankovní rady České národní banky,
k)  prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
l)  předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
m)  veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
n)  člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
o)  člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
p)  člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
q)  starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce
Nahrávám...
Nahrávám...