dnes je 29.11.2022

Input:

§ 106 Zrušení registrace

22.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.106
§ 106 Zrušení registrace

Ing. Olga Hochmannová

§ 106
Zrušení registrace

 1. (1) O zrušení registrace může plátce požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč a pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena ani v roce minulém, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 2. (2) Plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení za podmínek uvedených v odstavci 1, nebo pokud přestanou být osobou povinnou k dani, a to po vypořádání majetku. Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci sdružení o zrušení registrace po vypořádání majetku ve sdružení. Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho obratu za plnění uskutečňovaná mimo sdružení a podílu obratu sdružení připadajícího na něho ze sdružení. Podíl obratu připadajícího na účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem.
 3. (3) Plátce podle § 94 odst. 3, 4 a 5 však může požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se stal plátcem, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč.
 4. (4) Pokud plátce žádá o zrušení registrace, je povinen prokázat, že existují důvody pro zrušení registrace uvedené v odstavci 1 .
 5. (5) Pokud dojde ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho právní nástupce povinen postupovat podle § 74 odst. 5. To neplatí, pokud osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem nebo předloží přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne úmrtí plátce. Ke dni vydání majetku dědici, popřípadě správci dědictví, který nepokračuje v živnosti po zemřelém plátci, je osoba oprávněná, která pokračovala po zemřelém plátci v živnosti, povinna postupovat u vydaného majetku podle § 74 odst. 5. Tato povinnost se nevztahuje na případ, kdy je majetek vydán dědici, který pokračuje v živnosti a současně je plátcem nebo předloží přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne vydání majetku. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle zvláštního právního předpisu. 66)
 6. (6) Zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace se nepovažuje za zrušení s povinností snížit nárok na odpočet daně podle § 74 odst. 5 pokud jsou všechny zúčastněné společnosti nebo družstva plátci. Obdobně se postupuje i v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tím způsobem, že celý svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem, nebo v případě, kdy dojde ke zrušení registrace právnické osoby, která je plátcem a byla založená jedinou fyzickou osobou a v činnosti zaniklé právnické osoby pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel, anebo v případě, kdy dojde k přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže jsou plátci.
 7. (7) Správce daně je však oprávněn zrušit registraci plátce, pokud
  1. plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,

  2. plátce neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona, nebo

  3. plátce přestane být osobou povinnou k dani.

 8. (8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 má odkladný účinek a účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.
 9. (9) Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání, pokud tento plátce v předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 6

  • § 94

  • § 95

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 106 ZDPH stanoví podmínky pro zrušení registrace plátce.

K § 106 odst. 1

Plátce může požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti registrace, pokud za období 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 1 mil. Kč a současně pokud hodnota zboží, které pořídil z jiného členského státu, nepřekročila částku 326 000 Kč v běžném ani v předcházejícím kalendářním roce. Ve zvláštních případech uvedených v § 106 odst. 3 ZDPH však lze o zrušení registrace požádat v kratší lhůtě.

K § 106 odst. 2

Plátci, kteří podnikají na základě smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy, mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě jen při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení, pokud současně splňují podmínky uvedené v odst. 1 (12 měsíců od registrace, nedosahují obrat 1 mil. Kč a nepořídili zboží z jiného členského státu v hodnotě převyšující 326 000 Kč) anebo v případě, že přestanou být osobou povinnou k dani. Podmínkou zrušení registrace je také vypořádání majetku ve sdružení.

Jak je uvedeno výše, jednou z podmínek zrušení registrace účastníka sdružení je, že nedosahuje stanoveného limitu obratu. Pro účely zrušení registrace je obrat účastníka sdružení vymezen přímo v odst. 2. Obratem účastníka sdružení se rozumí součet jeho obratu za plnění mimo sdružení a podíl obratu sdružení připadající na tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...