dnes je 11.8.2020

Input:

§ 102 ZDPH Souhrnné hlášení

13.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.102
§ 102 ZDPH Souhrnné hlášení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 9 – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby

§ 13 – Dodání zboží

§ 17 – Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu

§ 64 – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 262–271

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Ustanovení § 102 ZDPH stanoví, ve kterých případech vzniká plátci a identifikované osobě povinnost podat souhrnné hlášení.

K § 102 odst. 1

Podle odstavce 1 je povinen podat souhrnné hlášení plátce, pokud uskutečnil

  • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

  • přemístění obchodního majetku do jiného členského státu pro účely uskutečňování ekonomických činností (viz § 13 odst. 6 a § 64),

  • třístranný obchod, pokud je v něm prostřední osobou (§ 17)

  • poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, z nichž je povinen přiznat daň příjemce služby, nebo pokud přijal úplatu na takovou službu před jejím uskutečněním, z níž vznikla povinnosti přiznat daň. Pokud jsou služby v členském státě příjemce osvobozeny od daně, do souhrnného hlášení se neuvádějí.

Povinnost vykazovat v souhrnném hlášení služby se netýká všech služeb, u nichž je místo plnění v jiném členském státě, ale pouze služeb, u nichž se místo plnění určí podle § 9 odst. 1, pokud nejsou v jiném členském státě osvobozeny od daně. Do souhrnného hlášení se tedy neuvádějí služby, u nichž je sice místo plnění v jiném členském státě, ale určí se podle jiného pravidla než § 9 odst. 1 zákona (např. podle § 10 v případě služeb souvisejících s nemovitostí), i když povinnost přiznat z nich daň příjemce služby v jiném členském státě bude mít.

Jak dále vyplývá z odst. 1, do souhrnného hlášení se uvádějí pouze uskutečněná plnění. Neuvádějí se zálohy přijaté na tato plnění, i když přijetím zálohy může plátci vzniknout povinnost přiznat poskytnutí služby v daňovém přiznání k DPH (viz § 24a odst. 1).

Ačkoli se podle § 9 odst. 1 zákona o DPH místo plnění přenese do členského státu příjemce služby, je-li příjemcem osoba povinná k dani (tedy nejen osoba, která už je k DPH registrována), do souhrnného hlášení se uvádějí pouze ty služby, které byly poskytnuty osobě registrované k dani, která pro přijetí služby poskytla své DIČ.

K § 102 odst. 2

Odst. 2 stanoví, kdy vzniká povinnost podat souhrnné hlášení identifikované osobě. Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě, z níž je tato registrovaná osoba povinna přiznat daň. Povinnost podat souhrnné hlášení se nevztahuje na služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně. Povinnost podat souhrnné hlášení se vztahuje také na dodání zboží kupujícímu v třístranném obchodu, v němž je identifikovaná osoba prostřední osobou.

K § 102 odst. 3

Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky na adresu elektronické podatelny zveřejněnou správcem daně. Hlášení se podává ve formě datové zprávy, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud není datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být podání potvrzeno způsobem stanoveným v daňovém řádu.

Podání probíhá v zásadě elektronicky. Pokud plátce nemá zaručený elektronický podpis, může podat souhrnné hlášení přes aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu (EPO) na Daňovém portále české daňové správy bez zaručeného elektronického podpisu, avšak toto podání musí být potvrzeno. Podání plátce potvrdí tak, že doručí správci daně tiskopis hlášení v listinné podobě (vytištěný E-tiskopis, generovaný aplikací EPO po podání), opatřený